Ужгородський національний університет
ua en

Наукові дослідні інститути, центри та лабораторії:

УжНУ - осередок науки на Закарпатті

Наукова діяльність Ужгородського національного університету (УжНУ) спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, за програмами міжнародного науково-технічного співробітництва, за державними науково-технічними програмами, госпдоговорами із замовниками наукової продукції, комплексними кафедральними науковими планами) на підтримку, розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації, підвищення рівня навчального процесу в університеті.

Науково-дослідна робота (НДР) в Ужгородському національному університеті дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень, вносити вклад у розвиток економіки України. Виконання науково-дослідних робіт із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у підготовці студентських наукових праць, проведення наукових конференцій, винахідницьку діяльність.

Основною метою наукової, науково-технічної діяльності університету є одержання і використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Установою університету, яка об'єднує його наукові підрозділи, є науково-дослідна частина (НДЧ).

Для забезпечення планування організації наукових досліджень і розробок, формування перспективних планів і напрямків досліджень, а також їх супроводження в складі виробничої групи НДЧ функціонують три науково-організаційні відділи:

 • відділ організації НДР (формування тематичного плану; організація, забезпечення і контроль заходів для виконання тематичного плану НДР; підготовка щорічних звітів про наукову діяльність, кадрове забезпечення, формування фонду стандартів технічних умов, методик та іншої науково-технічної документації, якою регламентується наукова діяльність);
 • відділ науково-технічної інформації (організація проведення державної реєстрації держбюджетних і госпдоговірних НДР та звітів за ними в УкрІНТЕІ; маркетингова діяльність для реалізації результатів наукової діяльності університету; формування науково-інформаційної бази за основними напрямками наукових досліджень і реалізація заходів вільного доступу до неї наукових співробітників університету);
 • патентноліцензійний відділ (здійснення методичного керівництва і допомоги авторам, участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання НДР, реалізація заходів правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, створених у результаті наукової діяльності, формування і систематичне поповнення патентного фонду за основними напрямками наукової діяльності університету і забезпечення широкого доступу до нього наукових працівників та інших співробітників).

Науково-дослідний інститут карпатознавства

НДІ створено 1992 року. НДІ виконує фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи, спрямовані на:

 • вивчення історії, археології, етнографії, історії мистецтв Закарпаття в його взаємозв’язку з Карпатським регіоном;
 • розробку практичних рекомендацій з етнополітичних і етносоціальних питань;
 • дослідження історії української діаспори у країнах Європи та Америки;
 • розробку краєзнавчих посібників для освітньої мережі Закарпаття.

Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла

НДІ створено 1992 року на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії синтезу і комплексних досліджень напівпровідникових речовин складної сполуки.

Основні напрямки діяльності:

 • фізика фазових переходів енергетичні стани в складних структурах;
 • технологія одержання нових кристалічних, склоподібних та тонкоплівкових функціональних середовищ
 • первинні перетворювачі та функціональні елементи для приймачів оптичного, теплового і акустичного випромінювання;
 • оптоелектронні системи реєстрації та обробки інформації.

Інститут державного управління

Інститут державного управління та регіонального розвитку створено 1997 року.

Основні напрямки діяльності:

 • розроблення програм підвищення кваліфікації та підготовки державних службовців у різних категоріях;
 • організація навчальних курсів;
 • консультативна, експертна, інформаційно-технічна допомога органам державного управління, місцевого самоврядування, громадським організаціям, бізнесовим структурам;
 • здійснення досліджень з питань державного управління, регіональної політики та розвитку, місцевого самоврядування.

Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики

88016, м. Ужгород, вул. Університетська,14, каб. 233

Тел.: +38 050 504-96-47, E-mail: polreg@ukr.net

Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики створено рішенням Вченої ради Ужгородського національного університету 28 травня 2009.

Основні напрямки діяльності:

 • комплексне дослідження проблем української та регіональної історії;
 • вивчення та аналіз проблем політології, соціології, політичної регіоналістики, етнополітології в межах Карпатського регіону;

Важливою складовою діяльності НДІ є також здійснення безпосередніх контактів і спільних наукових проектів з науково-педагогічними, науковими та науково-просвітніми закладами сусідніх з Україною держав (Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії), організація етнополітологічних експедицій та соціологічних досліджень суміжних регіонів названих країн та місць компактного проживання в них українців.

Науково-дослідний інститут мозку

НДІ мозку створено як структурний підрозділ УжНУ 2006 року.

НДІ виконує фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи, спрямовані на:

 • поліпшення діагностики та лікування судинних захворювань головного та спинного мозку;
 • вивчення можливостей хірургічного лікування епілепсії;
 • лікування больових синдромів;
 • комплексне дослідження інфекційно-запальних, імунних та дегенеративних захворювань нервової системи;
 • лікування новоутворень нервової системи;
 • поліпшення інтенсивної терапії у хворих з ураженнями нервової системи;
 • дослідження лікувальних властивостей нових фармакологічних засобів;
 • вивчення нових методів хірургічного лікування хворих з ураженнями нервової системи.

Науково-дослідний інститут україністики ім. М. Мольнара

НДІ україністики ім. М. Мольнара створено 2007 року.

Основні напрямки наукової і практичної діяльності:

 • комплексне дослідження проблем української історії, політології, соціології, мови, літератури, фольклору;
 • здійснення безпосередніх контактів і спільних наукових проектів з україністичними науково-педагогічними, науковими та науково-просвітніми закладами сусідніх країн (Словаччини, Румунії, Сербії, Польщі, Чехії);
 • організація діалектологічних, фольклорних експедицій з дослідження українських етнографічних земель та місць компактного проживання українців;

Науково-дослідний інститут фітотерапії

НДІ фітотерапії створено 1992 року.

Головні напрямки діяльності:

 • розробка фітопрепаратів для профілактики і лікування хворих з патологією внутрішніх органів, обумовленою впливом малих доз іонізуючого випромінювання;
 • випуск розроблених фітопрепаратів та фітопродуктів;
 • розробка комп'ютерних експертних систем діагностики, прогнозування та оптимальної фітотерапії;
 • розробка нових інструментальних методів діагностики передпухлинних та пухлинних станів.

Науково-дослідний інститут засобів аналітичної техніки

НДІ засобів аналітичної техніки УжНУ створено 2008 року.

Основними напрямками діяльності є:

 • виконання фундаментальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, науково-виробничих робіт і послуг;
 • розробка нової елементної бази приладобудування із застосуванням мікроелектронних технологій;
 • розробка аналітичних приладів, серед яких прилади газового аналізу для контролю та захисту навколишнього середовища, для спеціальних технологічних процесів охорони праці, техніки безпеки;
 • виготовлення та реалізація дослідних зразків науково-технічної продукції, розробка технічної документації для серійного виробництва.

Науково-дослідний інститут травми

Науково-дослідний інститут травми створений у 2008 році на базі кафедри загальної хірургії, травматології та ортопедії, судової медицини, оперативної хірургії, медичного факультету, Ужгородського національного університету і являється його структурним підрозділом який функціонує як самостійний підрозділ закладу та підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Основні напрямки діяльності:

 • Науково-дослідний інститут травми створений з метою повнішого та ефективнішого використання інтелектуального потенціалу з метою обґрунтування та впровадження наукових та практичних і профілактичних напрямків, та підвищення якості підготовки спеціалістів та науково-педагогічних кадрів.
 • Інститут виконує фундаментальні і прикладні науково-дослідні та профілактичні та реабілітаційні роботи.
 • Вивчення травматизму в Карпатському регіоні:
  1. його причини;
  2. ДТП;
  3. дитячий травматизм;
  4. спортивний травматизм;
  5. травми на роботі;
 • Направлення травмованих в провідні відділення.
 • Покращення діагностики пошкоджень.
 • Сучасні методи лікування травмованих та впровадження розробок інституту в практичну медицину.
 • Розробки та впровадження лікування больових синдромів.
 • Обґрунтоване комплексне дослідження нагноєнь при травмі.
 • Комплексне лікування і розробки алгоритмів при політравмі (діагностичних, лікувальних).
 • Реабілітація хворих.
 • Вивчення та втілення нових хірургічних методів лікування хворих з травмами та дегенеративно-дистрофічними захворюваннями кісток та суглобів.
 • Дослідження та втілення лікувальних властивостей фармакологічних препаратів.

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки з відділом космічних досліджень


Лабораторія, відкрита 1965 року, була першою науковою установою в університеті. У структурі лабораторії, окрім трьох відділів, в яких проводяться дослідження в галузі фізичної електроніки, є також Лабораторія космічних досліджень.

Відділ емісійної електроніки – дослідження закономірностей і механізмів емісійних явищ при опроміненні поверхні твердих тіл і плівок іонами, електронами і фотонами.

Відділ квантової електроніки – вивчення фізики процесів у плазмі потужних газових лазерів високого тиску на ексимерних та інших молекулах.

Відділ електрон-атомних зіткнень – дослідження процесів непружних взаємодій електронів з нормальними та метастабільними атомами металів, а також з молекулами нуклеїнових кислот і металгалогенідів.

Лабораторія космічних досліджень – спостереження за штучними та природними небесними тілами, дослідження навколишнього простору.

Міжвідомча науково-дослідна лабораторія охорони природних екосистем

Міжвідомчу науково-дослідну лабораторію охорони природних екосистем створено 1993 року.

Основні напрямки діяльності:

 • формування комп'ютерного банку даних природно-заповідного фонду Закарпаття та розробка його перспективної мережі;
 • дослідження та інвентаризація рослинного та тваринного світу природно-заповідних територій;
 • створення комп'ютерного банку даних видів флори і фауни Закарпаття, занесених до Червоної книги України, а також таких, що перебувають під загрозою зникнення;
 • моніторингові дослідження біоекологічних особливостей популяцій найбільш вразливих рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин.

Центр гунгарології

Центр гунгарології Ужгородського національного університету засновано 1988 року.

Oсновні напрямки наукових досліджень:

 • українсько-угорські міжмовні (міждіалектні) контакти;
 • міжлітературні та інтеретнічні взаємозв'язки;
 • угорські говори Закарпаття та лінгвогеографія.

Всеукраїнський науково-методичний Центр словакістики

Міжвідомчий Всеукраїнський науково-методичний Центр словакістики Ужгородського національного університету і Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України створено як структурний підрозділ УжНУ у 2009 році.

Основними напрямками діяльності ЦС є:

 • розвиток пріоритетних наукових напрямків слов'янського та прикладного мовознавства;
 • підготовка кадрів, у тому числі вищої кваліфікації, у галузі слов'янського мовознавства та прикладної лінгвістики;
 • впровадження результатів наукових досліджень у суспільну практику та навчальний процес;
 • консультаційна допомога викладачам-словакістам України.

З метою забезпечення напрямків виконує такі завдання та функції:

 • ініціює та бере участь у виконанні спільних науково-дослідних та науково-освітніх проектів, у тому числі міжнародних, із залученням творчих аспірантських та студентських студій УжНУ і УМІФ;
 • виконує аналіз взаємодії мов України з іншими мовами мультилінгвального інформаційного суспільства;
 • забезпечує підготовку та видання спільних наукових робіт, монографій, підручників, посібників, навчальних курсів (як традиційних, так і цифрових) з словакістики;
 • здійснює укладання двомовних словацько-українських та українсько-словацьких словників різного типу;
 • забезпечує вирішення проблемних питань викладання словацької мови в навчальних закладах України;
 • впроваджує практичні результати спільних наукових і науково-освітніх проектів у суспільну практику та навчальний процес.

Навчально-науковий центр сімейної медицини

Навчально-науковий центр сімейної медицини створено 2002 року.

Мета та функції Центру:

 • забезпечення навчання інтернів та курсантів з відповідних спеціальностей;
 • наукове обґрунтування та забезпечення цільової диспансеризації;
 • упровадження клінічних протоколів діагностики та лікування і поліпшення якості медичного обслуговування;
 • координація роботи з поетапного впровадження сімейної медицини в області;.
 • розробка, видання та реалізація навчально-методичних матеріалів для студентів, інтернів та лікарів;.
 • проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій у системі освіти та охорони здоров'я.

Центр психологічної служби Ужгородського національного університету

Центр психологічної служби (далі ЦПС) в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою визначення та створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості в умовах навчання.

ЦПС як і усі психологічні служби у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законами України „ Про освіту” „ Про надання психіатричної допомоги населенню України” та Проектом Закону „Про надання психологічної допомоги населенню України” та власним Положенням.

Діяльність психологічної служби в системі вищої освіти України забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належить до педагогічних працівників і, відповідного до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

ЦПС тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, правоохоронними структурами, органами соціального захисту та у справах сім’ї та молоді, а також із громадськими та благодійними організаціями.

ЦПС працює у відповідності до Етичного Кодексу практичних психологів, тому кожному клієнту гарантує конфіденційність, анонімність, гуманність, безумовну повагу до особистісного життя, компетентність.

Науково-дослідний центр з випробування нових лікарських засобів

Науково-дослідний центр з випробування нових лікарських засобів створено 2005 року з метою розробки нових методів лікування пацієнтів з онкологічною патологією, розробки та впровадження у клінічну практику нових схем та режимів хіміотерапії злоякісних новоутворень.

Основні напрямки діяльності:

 • випробування нових протипухлинних лікарських засобів вітчизняного та закордонного виробництва;
 • дослідження нових комбінацій відомих медикаментів, що застосовуються в онкології, а також вивчення механізмів резистентності пухлин до хіміопрепаратів.

Транскордонний центр наукового співробітництва

З метою вдосконалення системи управління, підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва 2 грудня 2009 р. було створено Центр транскордонного наукового співробітництва УжНУ.

Основні завдання Центру:

 • підготовка міждержавних та інтеррегіональних наукових проектів;
 • координація спільної наукової діяльності університету із закордонними організаціями-партнерами, зокрема, розташованими у суміжних прикордонних регіонах;
 • надання інформаційної і консультаційної допомоги науковим підрозділам і вченим університету та представникам інших організацій регіону.

Бізнес центр

Метою створення Бізнес-центру була підготовка нового покоління успішних підприємців у Закарпатській області, розвиток освітнього, технічного та людського потенціалу, створення передумов для місцевого та регіонального економічного процвітання.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.