Історичний факультет
ua en

Історичний факультет - один із найстаріших факультетів університету, був створений у 1945 р. Навчання розпочали 22 студенти. З ними працювали шість викладачів, із яких тільки один мав науковий ступінь і вчене звання. За більш як шістдесятилітню історію факультет підготував понад 5 тис. спеціалістів. 34 випускники історичного факультету захистили докторські дисертації, 132 стали кандидатами історичних наук. На історичному факультеті тривалий час працювали такі видатні педагоги, вчені та культурні діячі як М.Лелекач, Ф.Потушняк, Л.Коваленко, І.Шульга, М.Троян, Я.Штенберг, Т.Сопко, І.Гранчак, В.Пальок, Г.Павленко, Е.Балагурі. Більшість випускників факультету працюють у навчальних закладах, на керівній роботі в органах народної освіти, державної виконавчої влади, органах правопорядку. П’ять випускників факультету були обрані депутатами Верховної Ради.

Сьогодні на історичному факультеті навчаються 249 студентів денної та 342 – заочної форм навчання. Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" за спеціальністю "історія". Термін навчання за денною і заочною формою навчання 4-5 років для "бакалаврів" та 5-6 років для "спеціалістів" і "магістрів". На денній формі за держзамовленням сьогодні навчаються 75% студентів, на заочній – 31%.

Вартість навчання за контрактом станом на 1 вересня 2011 р.: денна форма – 6 640 грн. (бакалавр), 6 090 грн. (спеціаліст), 6 560 грн. (магістр) за навчальний рік; заочна форма – 3 930 грн. (бакалавр), 3 540 грн. (спеціаліст), 3850 грн. (магістр) за навчальний рік.

Навчальний процес на факультеті забезпечують три кафедри: історії України, історії стародавнього світу і середніх віків, нової і новітньої історії та історіографії. Тепер на кафедрах працюють 30 викладачів, із яких 9 докторів історичних наук, професорів, знаних серед широкого наукового загалу М. Тиводар, О. Мазурок, Д. Данилюк, В. Задорожний, І. Мандрик, В. Котигорошко, С. Федака, Р. Офіцинський, Н. Жулканич. 17 кандидатів історичних наук, доцентів. На факультеті успішно продовжується планомірна робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. На кафедрах діє аспірантура, у якій на сьогодні навчаються 7 аспірантів. На факультеті успішно функціонує Спеціалізована рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності "всесвітня історія" та "історія України".

Вагомим є науковий доробок факультету. Викладачами опубліковано понад 50 монографій, 20 колективних праць, більше 1000 наукових статей. Сфери наукових пошуків надзвичайно широкі – це і питання історії та історіографії західноукраїнських земель від давньоруських часів до сучасності, етнокультурні та етнополітичні процеси в Центральній та Південно-Східній Європі доби середньовіччя, нового і новітнього часу. Традиційно глибоким є інтерес серед науковців факультету до проблем взаємозв’язків України з країнами регіону. В останні роки на історичному факультеті відроджуються гунгарологія та словакістика, спостерігається становлення еклезіології. У 2010 р. на факультеті були створені Центр історичних студій з богемістики та словакістики, Центр релігійно-історичних студій «Логос». На факультеті видаються збірники «Науковий вісник УжНУ. Серія «Історія», «Історичні студії. Проблеми давньої, середньовічної історії та етнології», «Історичний часопис з богемістики і словакістики» та збірники наукових робіт студентів «Актуальні питання історії: минуле та сучасність».

Кафедри факультету співпрацюють з:

  • Інститутом історії України НАН України;
  • Інститутом славістики Львівського національного університету ім. І.Франка;
  • Інститутом історії церкви Українського Католицького Університету (м. Львів);
  • Богословською греко-католицькою академією ім. Т.Ромжі (м. Ужгород);
  • Інститутом слов’янознавства РАН (м. Москва);
  • Філософським факультетом Пряшівського університету (Словаччина);
  • Музеєм русько-української культури у Свиднику (Словаччина);
  • Історичним музеєм м. Сату-Маре (Румунія).

Матеріальна та інформаційно-технічна база факультету – це 10 аудиторій,  навчально-методичний кабінет історії, етнологічна та археологічна лабораторії. Поглибленню знань, набуттю практичних навичок у пошуковій роботі та й зрештою формуванні студентського колективу сприяє навчальна і виробнича практики (археолого-етнографічна, архівно-музейна, педагогічна). Іногородні студенти та аспіранти забезпечені гуртожитком.

Зважаючи на професійний історичний профіль, викладачі та студентство факультету – постійні учасники міських та обласних заходів, пов’язаних з історією краю, регіону, держави, дослідницько-пошукових заходів. Важлива увага на факультеті приділяється різнобічному розвитку студентів, реалізації їх талантів та інтересів. Так, студенти факультету є активними учасниками та організаторами молодіж­них вечорів, конкурсів, вікторин («Що, де, коли?», «Брейн-ринг», КВК). Непоганими є їхні спортивні здобутки. Традиційними стали футбольні матчі випускників і викладачів факультету. Значна увага на факультеті приділяється розвитку студентського самоврядування. Організація дозвілля студентства реалізується студактивом і з кожним роком вдосконалюється, здобуваючи не лише позитивні відгуки ректорату та деканату, а й призові місця у межах університетських та міжвузівських конкурсів.

Історичний факультет за свій час існування  відбувся у регіоні як центр підготовки нової генерації спеціалістів-громадян для ключових сфер суспільного життя з високим рівнем свідомості, професіоналізму, гуманізму, здатних гідно репрезентувати історію в навчальних закладах, наукових сферах, поповнити політичну еліту держави, сприяти якісному відображенню потреб соціуму. 

При вступі абітурієнти складають зовнішнє незалежне тестування із предметів історія України, українська мова і література, іноземна мова або всесвітня історія (на вибір).