Ужгородський національний університет
ua en

Науково-дослідна частина:

Науково-дослідна частина університету – це структурне об'єднання загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів: науково-дослідних Інститутів, проблемних та галузевих науково-дослідних лабораторій, конструкторських, технологічних бюро, кафедральних наукових колективів, відділів і груп управління, яке діє на підставі Статуту Університету з метою виконання Тематичного плану НДР Університету на належному науковому і науково-технічному рівні відповідно до чинного законодавства України, стандартів та інших нормативно-технічних документів, а також підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Основними завданнями НДЧ у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:

 • Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудові економіки країни.
 • Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.
 • Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.
 • Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
 • Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл.
 • Забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
 • Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.
 • Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок у промисловості.
 • Розвиток інноваційної діяльності для створення науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
 • Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції
 • Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази Університету та ефективне її використання.
 • Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу інтернет.
 • Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.
 • Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.

Функції НДЧ:

 • Основною функцією НДЧ є формування і затвердження планів наукових досліджень Університету та організація необхідних заходів для їх виконання.

При реалізації функцій НДЧ слід враховувати наступні загальні вимоги до НДР:

 1. всі держбюджетні і госпдоговірні НДР підлягають обов'язковій державній реєстрації в Українському Інституті науково-технічної і економічної інформації згідно встановленого порядку;
 2. основним нормативно-технічним документом, який визначає підстави, мету і порядок виконання НДР, встановлює вимоги до її результатів є технічне завдання на НДР;
 3. результатом виконання НДР є заключний звіт та інша науково-технічна документація, передбачена технічним завданням, вимоги до яких встановлюються державними стандартами України;
 4. звіти по НДР підлягають нормоконтролю та затвердженню Вченими радами факультетів або Науково-технічними радами підрозділів Університету у встановленому порядку;
 5. звіти по госпдоговірним НДР приймаються спеціальною комісією в складі представників Замовника і Виконавця НДР, що затверджується актом прийомки-здачі НДР встановленої форми;
 6. звіти по всіх НДР підлягають реєстрації в Українському Інституті науково-технічної і економічної інформації згідно встановленого порядку.

Реалізація функцій покладається на науково-організаційні відділи НДЧ та на допоміжні групи в складі підрозділів університету згідно із затвердженим Положенням про ці підрозділи.

До основних функцій відділу організації НДР відносяться:

 • Формування тематичного плану НДР університету шляхом:
  1. організації проведення в Університеті конкурсного відбору проектів НДР, що пропонуються для виконання за рахунок бюджетного фінансування і представлення відповідних запитів у науково-експертні ради Міністерства освіти і науки України;
  2. представлення наукових проектів на конкурси фонду фундаментальних досліджень, у державні і регіональні науково-технічні програми, у програми згідно з міжнародними програмами, угодами, грантами;
  3. укладання госпдоговорів на виконання і реалізацію науково-технічних розробок Університету.
 • Організація, забезпечення і контроль заходів по виконанню на належному рівні тематичного плану НДР:
  1. підготовка спільно з науковими керівниками, оформлення і затвердження документації по держбюджетним і госпдоговірним НДР (технічних завдань, договорів, протоколів, календарних планів, тощо);
  2. розробка і затвердження спільно з планово-фінансовим відділом університету кошторисів витрат, штатних розписів по НДР і контроль за їх виконанням;
  3. ведення текучої і звітної документації по НДР, переписки із замовниками ( акти виконання робіт, фінансово-розпорядчі документи, тощо);
  4. організація, забезпечення і контроль (спільно з бухгалтерією) раціонального використання фінансових, матеріально-технічних ресурсів, призначених на проведення наукової діяльності
 • Підготовка щорічних звітів про наукову діяльність Університету згідно зіснуючими вимогами і їх представлення у Міністерство освіти і науки України.
 • Представлення щоквартальної річної статистичної звітності в органи державної статистики.
 • Кадрове забезпечення наукової діяльності Університету:
  1. підготовка наказів по особовому складу виконавців НДР, договорів цивільно правового характеру по залученню виконавців до виконання наукових досліджень;
  2. ведення передбаченої законодавством кадрової документації (особових карток обліку кадрів, трудових книжок, тощо);
  3. організація і контроль за трудовою діяльністю працівників НДЧ (затвердження графіків виходу на роботу, графіків відпусток, тощо);
  4. організація атестації наукових і інженерно-технічних працівників згідно існуючих  вимог.
 • Формування фонду стандартів, технічних умов, методик вимірювання та інше, нормативно-технічної документації, якою регламентується наукова діяльність. Забезпечення нормоконтролю звітів по НДР, технічних завдань та іншої нормативно-технічної документації, що створюється в результаті виконання НДР;
 • Розробка і затвердження графіків державної повірки засобів вимірювальної техніки організація атестації нестандартизованих методик вимірювання.
 • Розробка необхідної нормативно-правової і нормативно-технічної документаціїдля регламентації і регулювання науково-дослідної діяльності в Університеті та впровадження її у практику.
 • Інформаційне забезпечення наукової діяльності Університету здійснює відділ науково-технічної інформації НДЧ, основні функції якого наступні.
 • Організація і проведення державної реєстрації держбюджетних і госпдоговірни НДР та звітів по них в Українському Інституті науково-технічної і економічної інформац згідно з встановленим порядком.
 • Маркетингова діяльність по реалізації результатів наукової діяльності шляхом:
  1. організації виставок наукових праць і іншої наукової продукції, створеної результаті виконання НДР;
  2. підготовки і видання рекламної продукції (буклетів, проспектів, по напрямкам досягненням з основних напрямків діяльності Університету), їх пропаганда в засобах масової інформації, в тому числі електронних;
  3. підготовка каталогів найбільш ефективних наукових розробок Університету, тощо.

Спільно з науковою бібліотекою і інформаційно-обчислювальним центром Університету формування науково-інформаційної бази по основним напрямкам наукови досліджень і реалізація заходів по вільному доступу до неї наукових співробітникі Університету, зокрема із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

На патентно-ліцензійний відділ НДЧ покладаються наступні функції:

 1. Здійснення методичного керівництва і допомоги авторам, участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання НДР, підготовки дисертаційних,  курсових і дипломних робіт і проектів.
 2. Реалізація заходів по правовій охороні об'єктів інтелектуальної власності створених в результаті наукової діяльності шляхом:
  • оформлення і представлення в Держпатент України за участі авторів матеріалів і заявок на відкриття, винаходи, корисні моделі, ведення переписки по ним;
  • участі спільно з експертними комісіями факультетів в експертизі матеріалів підготовлених для публікації, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей по технічним рішенням на які можуть бути видані охоронні документи;
  • забезпечення обліку охоронних документів і звітності по результатах патентно-ліцензійної роботи, її аналіз, здійснення правової підтримки отриманих охоронних документів документів по перспективним для впровадження і реалізації технічним рішення і розробкам;
  • оформлення і укладання від імені Університету ліцензійних і інших передбачених законодавством угод на продаж і використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів на винаходи, нові види продукції, тощо).
 3. Формування і систематичне поповнення патентного фонду по основним напрямкам наукової діяльності Університету і забезпечення широкого доступу до нього наукових працівників і інших співробітників, студентів, аспірантів Університету.

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.