Факультет суспільних наук
ua en

Факультет суспільних наук створений наказом ректора УжНУ Миколи Вегеша від 6 лютого 2006 року у відповідності до рішення Вченої ради Ужгородського національного університету від 26 січня 2006 року. У протоколі наказу вказано: «Відкрити з 1 березня 2006 року факультет суспільних наук за рахунок кафедр історичного та юридичного факультетів та кафедри педагогіки та психології у складі наступних кафедр: кафедри політології, кафедри філософії, кафедри соціальної роботи, кафедри педагогіки та психології».

Кафедра політології

Кафедра політології і державного управління (в. о. завідувача – доктор політичних наук, професор  Лендьел Мирослава Олександрівна) була утворена у 1991 році.Водночас кафедра має давню історію. У 1964 році було створено кафедру наукового комунізму, а в 1989 році її було перейменовано у кафедру теорії наукового соціалізму. Кафедра здійснює підготовку фахівців-політологів за трьома освітньо-кваліфі­каційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр.

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (завідувач — доктор педагогічних наук, про­фесор І.В. Козубовська) готує бакалаврів соціології та спеціалістів соціальної роботи. Кафедра була утворена у 1996 році і  того ж року здійснено перший набір студентів спеціальності «Соціальна робота». Багатоплановість завдань соціальної роботи передбачає широке поле  професійної діяльності. Спеціалісти цього профілю  працюють у сфері управління, займаються медико-соціальною, психолого-педагогічною допомогою, здійснюють корекційну, реабілітаційну роботу з різними категоріями населення в системі різноманітних організацій і служб, зокрема у службах соціальної допомоги і захисту населення, виправно-трудових установах тощо.

Кафедра філософії

Кафедра філософії (завідувач — кандидат філософських наук, до­цент В.М. Гвоздяк) забезпечує на різних факультетах УжНУ вивчення курсів «Філософія», «Історія філософії», «Логіка», «Релігієзнавство», «Соціальна філософія», «Соціальна антропологія» та ін. Кафедра філософії розпочала свою роботу ще у вересн?і1949 року як кафедра діалектичного та історичного матеріалізму, згодом перейменована на кафедру філософії.

Кафедра педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та психології (завідувач — кандидат психологічних наук, доцент Е.Т. Соломка) забезпечувала викладання курсів «Педагогіка», «Психологія», «Соціальна психологія» та багатьох спецкурсів на всіх факультетах університету. Кафедра була утворена 1956 року як кафедра педагогіки, а в 1968 році її реорганізували в кафедру педагогіки та психології.

Емблема факультету була затверджена на засіданні Вченої ради факультету суспільних наук 27 квітня 2007 року. Автором емблеми є доцент кафедри соціальної роботи О. В. Пелін.

Опис емблеми факультету суспільних наук. У синьому колі вписаний багатокутник білого кольору. На щиті жовтого кольору синій багатогранник. Над щитом надпис: «Факультет суспільних наук». Під щитом надпис: «Ужгородський національний університет». У верхній частині багатогранника  абревіатура ФСН. У нижній частині багатогранника синя стрічка із числом 2006. На передньому плані багатокутника синьо-жовта шахівниця. На шахівниці – 5 символізованих людських фігур синього і жовтого кольору. Три фігури мають на шиї краватки білого кольору. Шахівниця розташована на фоні ранкового сонця жовто-червоного кольору. Ліворуч та праворуч від синього багатокутника прапорці синього, червоного та зеленого кольорів.

Тлумачення символіки. Багатокутник, вписаний в коло – символ вічного пізнання світу (М. Кузанський). Щит – знак захисту. Жовтий колір – символ надії та очікування. Жовтий щит – символ очікування захисту. Багатокутник – знак складної структури. Синій колір – символ дружелюбності. Синій багатокутник – символ подолання складностей та перешкод у навчанні за допомогою дружелюбності.  Синя стрічка  із числом 2006 – дата заснування факультету. Синьо-жовта шахівниця – символ геополітичної моделі, запропонованої З. Бжезінським, яка знаходиться у динамічному розвитку. 5 символізованих людських фігур – символ суспільства, яке приймає участь у геополітичної грі.   Краватки білого кольору на шиї трьох фігур – ознака чоловічої статі. Ранкове сонце символізує початок. Прапорці синього, червоного та зеленого кольорів символізують «робочу групу» кольорів – ознаку невтомності праці співробітників та студентів факультету.

Станом на 28 квітня 2011 року структура факультету суттєво змінилася і має наступний вигляд:

 • Кафедра політології.
 • Кафедра соціології і соціальної роботи (назву змінено у відповідності до рішення Вченої ради УжНУ).
 • Кафедра психології (утворена Наказом ректора УжНУ від 06.09.2010).
 • Кафедра педагогіки (утворена Наказом ректора УжНУ від 06.09.2010).
 • Кафедра філософії.

Викладачі факультету забезпечують кадровий потенціал таких загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів:

 • Закарпатський обласний центр гендерної освіти.
 • Лабораторія соціологічних досліджень.
 • Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики.
 • Центр психологічної служби.

У складі факультету працює 82 викладачі, з них професорів – 7, доцентів – 36, старших викладачів – 13, викладачів – 26. На факультеті навчається понад 600 студентів денної та заочної форм навчання.

Деканом факультету з 2007 року є кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Юрій Остапець. З 2006 року виконувачем обов’язків декана був Василь Керецман.

Функції заступників декана наразі виконують професор Ірина Козубовська, доцент Олена Яцина, старший викладач Володимир Гиря. За час існування факультету заступниками декана були Анатолій Ключкович, Маріан Токар, Олександр Пелін.

Адреса факультету суспільних наук: 88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (другий поверх головного корпусу УжНУ), кім. 202.

Тел.: (0312) 64-03-14 – деканат.

Наукова робота кафедр факультету суспільних наук. Викладачі кафедри політології працюють над комплексною темою «Електоральні, політичні, культурні, етнонаціональні проблеми розвитку України та країн Центрально-Східної Європи». Основними напрямами дослідження кафедри політології є трансформаційні процеси в країнах Центральної та Східної Європи; етнополітичні та етносоціальні процеси в Україні та країнах Центральної та Східної Європи; політичні проблеми розвитку транскордонних регіонів; електоральні процеси в Україні та на Закарпатті. Результати своїх наукових пошуків викладачі та студенти-політологи публікують у «Науковому віснику Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія». З друку вийшло 15 номерів вісника. При кафедрі політології діє аспірантура (денна і заочна форма навчання). За п’ять років на кафедрі захищено 6 кандидатських дисертацій.

Провідними напрямками науково-дослідницької діяльності кафедри соціології і соціальної роботи є теоретико-методологічні засади підготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників; профілактика девіантної поведінки серед молоді, інтерактивні методи у підготовці спеціалістів соціальної роботи в умовах університетської освіти; соціальна робота в екстремальних умовах тощо. Свої наукові здобутки викладачі публікують у «Науковому віснику Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». З друку вийшло 22 номери вісника. При кафедрі діє аспірантура (денна і заочна форма навчання). За п’ять років на кафедрі захищено 2 кандидатські дисертації.

Кафедрапедагогіки працює над комплексною темою «Теорія і практика становлення та розвитку системи освіти і виховання у загальноєвропейському контексті». Свої наукові здобутки викладачі публікують у «Науковому віснику Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». При кафедрі діє аспірантура (денна і заочна форма навчання). За п’ять років на кафедрі захищено 2 кандидатські дисертації.

Кафедрапсихології працює над комплексною темою «Особистісно-професійне становлення майбутніх фахівців у контексті розвитку освіти».

Колектив кафедри філософії у науковому плані працює над комплексною темою «Духовні цінності, їх природа, закономірності розвитку і функціонування», підвищенням науково-теоретичного та навчально-методичного рівня викладання предметів філософського циклу. Упродовж останніх років викладачами кафедри філософії опубліковано навчально-методичні посібники з історії розвитку філософської думки, соціальної філософії, онтології, гносеології, логіки.

Факультет співпрацює з: Національним університетом «Києво-Могилянська Академія», Київським, Львівським, Чернівецьким, Івано-Франківським, Дніпропетровським, Донецьким національними університетами; Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Тернопільським національним педагогічним університетом; університетами м. Клуж-Напока (Румунія), м. Лодзь (Польща), м. Данді (Шотландія), інститутами соціальної роботи м. Брюссель і м. Намюр (Бельгія), Сегедським університетом та Ніредьгазьким педагогічним інститутом (Угорщина), Інститутом етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Пряшівським університетом (Словаччина) та іншими вищими навчальними закладами України, країн близького та далекого зарубіжжя.

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за такими спеціальностями:

 • «Соціологія». Випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр соціології» (6.030101).
 • «Соціальна робота». Випускники отримують кваліфікацію «Спеціаліст соціальної роботи. Практичний психолог» (7.040202).
 • «Політологія». Випускники отримують кваліфікації «Бакалавр політології» (6.030104), «Політолог. Викладач суспільних наук» (7.040301) та «Магістр політології. Викладач суспільних наук» (8.040301).
 • «Психологія». Випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр психології» (6.030102).

Кращі випускники факультету мають можливість навчатися в аспірантурі за такими спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 22.00.03 – соціальні структури і соціальні відносини; 23.00.02 – політичні інститути і процеси.

Упродовж п’яти років перед студентами і викладачами факультету суспільних наук стояли завдання гармонійного поєднання навчального процесу з виховною роботою. За цей час у цілому з поставленою метою колективу ФСН вдалося справитися успішно. На такі висновки наштовхують щорічні показники виховної та культмасової роботи. Від їхнього аналізу залежатиме реалізація планів на майбутнє. І навіть, розуміючи певні складності навчально-виховного процесу в цілому, в нас є хороші перспективи покращення минулих і сучасних показників на всіх напрямках факультетського життя.

Студентське життя факультету.

Студентське життя факультету

Студенти факультету беруть активну участь в університетському житті (студентські спортивні спартакіади, розважальні конкурси «Брейн-ринг», «Міс УжНУ» та «Містер УжНУ»). Студенти організовують загальнофакультетські виховні та розважальні заходи («День першокурсника», «Міс факультету суспільних наук», зустрічі з відомими громадськими та політичними діячами України та зарубіжних держав, студентські конференції, КВК тощо). Студентська молодь факультету організувала діяльність дискусійного клубу УжНУ.

Матеріально-технічна база. Інформаційно-технічна база факультету складається з сучасних комп'ютерних засобів, програмних продуктів та електронних баз даних. Факультет забезпечено навчально-науковою та методичною літературою, кафедри обладнано сучасною комп’ютерною технікою, функціонує комп’ютерний клас. Велику роль у підготовці студентів відіграє спеціалізована бібліотека, де зосереджено як вітчизняну, так зарубіжну літературу з різних галузей соціально-гуманітарної сфери наукових знань. Діє міні-друкарня, є необхідне навчальне обладнання.