Фізичний факультет
ua en

Фізичний факультет сьогодні – один із найпотужніших за науковим потенціалом в Ужгородському національному університеті. У структурі факультету – шість випускаючих кафедр, завідувачами яких працюють член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, проф., Ю.М. Височанський (кафедра фізики напівпровідників), доктори фіз.-мат. наук, проф. І.І. Шафраньош (кафедра квантової електроніки), В.Ю. Лазур (кафедра теоретичної фізики з курсом фізики ядра і елементарних частинок), В.М. Різак (кафедра твердотільної електроніки), О.Г. Сливка (кафедра оптики), І.П. Студеняк (кафедра прикладної фізики). До складу факультету входять також Науково-дослідний інститут фізики і хімії  твердого тіла (директор – член-кореспондент НАН України, проф. Ю.М. Височанський), Науково-дослідний інститут засобів аналітичної техніки (директор – доц. Й.Й. Головач), Проблемна науково-дослідна лабораторія фізичної електроніки (науковий керівник – професор І.І. Шафраньош, завідувач – професор С.С. Поп), Лабораторія космічних досліджень (науковий керівник – доцент В.П. Єпішев). Тісно співпрацює з факультетом Інститут електронної фізики НАН України (директор – академік НАН України О.Б. Шпеник).

Зараз на факультеті працює 235 спеціалістів. Із них 100 мають наукові ступені доктора або кандидата фізико-математичних наук. Навчальний процес забезпечують 67 викладачів, з них 31 професорів, докторів наук та 36 доцентів, кандидатів наук. До навчального процесу залучаються також висококваліфіковані фахівці НДІ ФХТТ та Проблемної лабораторії, які мають значний досвід наукової та науково-методичної роботи.

Гордістю та авторитетом факультету є лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (Д.І. Блецкан, Д.Г. Семак, О.О. Кікінеші, Л.Л. Шимон, Ю.М. Височанський, Д.М. Берча), Заслужені діячі науки і техніки України (Д.І. Блецкан, Ю.М. Височанський, Д.Г. Семак, В.М. Різак, С.С. Поп), Заслужені працівники народної освіти України (Л.Л. Шимон, І.В. Хіміч), академіки АН вищої школи (Л.Л. Шимон, Д.Г. Семак, І.В. Хіміч), а також академік АН промислової електроніки (С.С. Поп). Міжнародне звання “Соросівський професор” отримали В.І. Лендьел, В.Ю. Сливка, Л.Л. Шимон, В.І. Сабов, С.С. Поп. Грант Міжнародної науково-освітньої програми здобули професори Ю.М. Височанський, В.Ю. Лазур та В.М. Різак. “Соросівськими доцентами” стали Ю.С. Наконечний і А.А. Горват, а В.С. Шевера, С.Ю. Медведєв, В.М. Міца та В.А. Пилипченко удостоєні цього звання двічі. Цілий ряд аспірантів та студентів вибороли міжнародні гранти “Соросівського аспіранта” та “Соросівського студента”. Директора науково-виробничої фірми ТОВ “Техно-кристал” професора Д.І. Блецкана включено в “Золоту книгу ділової еліти України” (Дань зусиллям, заслугам і досягненням відомих особистостей Держави). Такої кількості відзнак державного та міжнародного рівня не здобув ще жоден з факультетів УжНУ.

Наші наукові досягнення засвідчуються кількістю і якістю статей, опублікованих у провідних вітчизняних і зарубіжних фахових журналах. Загалом за останні двадцять років науково-педагогічними працівниками та співробітниками факультету опубліковано понад 2400 наукових статей, з яких близько половини - у найпрестижніших наукових журналахсвіту. За результатами проведених досліджень вченими факультету проголошено понад 2 тис. доповідей на національних і міжнародних наукових форумах, отримано 127 деклараційних патентів на винаходи, представлено 20 експонатів на міжнародних та всеукраїнських виставках науково-технічних розробок. За роки незалежності викладачами та науковцями факультету видано 116 навчально-методичних посібників, з них 13 – під грифом МОН України, а також 35 монографій, з яких більше половини у престижних вітчизняних та міжнародних видавництвах.

З початку 2011 року на факультеті почала діяти Спеціалізована рада по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей «Фізика напівпровідників та діелектриків» та «Фізична електроніка».

Щорічно ми приймаємо на перший курс близько 150 студентів. У 2011-2012 навчальному році на факультеті навчається 581 студент. Ми готуємо спеціалістів і магістрів за 5 років, а бакалаврів – за 4 роки.

На факультеті створено необхідні умови для підготовки бакалаврів за такими освітньо-професійними напрямками:

  • фізика - 6.040203
  • прикладна фізика - 6.040204
  • мікро- та наноелектроніка - 6.050801
  • системи технічного захисту інформації - 6.170102
  • безпека інформаційних і комунікаційних систем - 6.170101

а також спеціалістів та магістрів зі спеціальностей:

  • фізика - 7(8).04020301
  • фізика ядра та фізика високих енергій - 7(8).04020304
  • прикладна фізика - 7(8).04020401
  • фізична та біомедична електроніка - 7(8).05080102
  • системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки - 7(8).17010201

Починаючи з шостого семестру студенти мають можливість обирати одну із спеціалізацій. Зокрема, в межах напряму підготовки "Фізика" –квантова електроніка, фізика напівпровідників, твердотільна електроніка, оптика і спектроскопія, астрофізика, теоретична фізика, ядерна фізика. В межах спеціальності "Фізична та біомедична електроніка" діють дві спеціалізації – матеріали функціональної та біомедичної електроніки, а також фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки. В рамках спеціальності "Прикладна фізика" функціонують три спеціалізації –фізико-технічна експертиза, комп'ютерна фізика й інформаційні технології, а також оптоелектроніка.

На педагогічному відділенні спеціальності "Фізика" студенти одержують поглиблену професійно-орієнтовану підготовку з психології, педагогіки та методики викладання, використання ЕОМ в навчальному процесі, проходять практичну підготовку в елітних школах, ліцеях та гімназіях області. Студенти науково-виробничого відділення цієї ж спеціальності отримують ґрунтовну професійну підготовку з основ інформаційно-вимірювальної техніки,мережевих технологій, інженерної графіки, мікросхемотехніки, сучасних методів фізико-хімічного аналізу, основ менеджменту і маркетингу, економіки та управління підприємствами.

Студенти спеціальності "Фізика ядра та фізики високих енергій" отримують ґрунтовну підготовку як в області фундаментальних ядерних досліджень, так і в прикладних галузях: ядерна енергетика, ядерні технології, радіоекологія, прикладна ядерна фізика. Окрім ядерно-фізичних методів розрахунку характеристик активних зон реакторів АЕС учбові плани передбачають вивчення систем і устаткування реакторної установки, основ радіаційної фізики і дозиметрії, питань безпеки та надійності АЕС. Диплом спеціалістів даної спеціальності визнається у всіх країнах світу.

Навчальними планами спеціальності "Фізична та біомедична електроніка" передбачається поглиблене вивчення фізичних основ сенсорної техніки,курсів "Твердотільна електроніка", "Фізика і технологія наноструктур", "Технологічні основи електроніки", "Квантові напівпровідникові прилади та інформаційні технології", "Конструювання мікросхем", методів дослідження біологічних об'єктів, обслуговування біомедичної апаратури та створення біосумісних матеріалів, завдяки яким майбутні фахівці ознайомлюються з найважливішими фізичними явищами та сучасними напрямками розвитку мікро- і наноелектронних технологій, принципами проектування та конструювання різних типів інтегральних схем та функціональних приладів, особливостями технологічних процесів створення структур з нанорозмірними складовими частинами та умовами їх використання в науці і техніці.

Студенти спеціальності "Прикладна фізика" (спеціалізації фізико-технічна експертиза) одержують поглиблену підготовку з курсів метрології, стандартизації продукції, експертизи виробів, матеріалів та сучасних технологічних процесів виробництва, автоматизації науково-технічних вимірювань, методів контролю якості, захисту інформації тощо. Підготовка з нової спеціалізації –"Комп'ютерна фізика і інформаційні технології" –націлена на поглиблене вивчення принципів реалізації інформаційних технологій на базі схемотехнічних рішень інтерфейсів зовнішніх пристроїв, методів автоматизації та управління процесами вимірювання, комп'ютерних технологій проведення фізичного моделювання складних систем. Студенти спеціалізації ”Оптоелектроніка” одержують фундаментальну підготовку як з оптичних, так і з електричних методів передачі, обробки, прийому, збереження та відображення інформації; вивчають основні принципи роботи оптоелектронних пристроїв та їх застосування в різноманітних галузях науки і техніки.

У 2007 році вперше на Закарпатті кафедра твердотільної електроніки УжНУ розпочала підготовку фахівців за освітньо-професійним напрямом „Системи технічного захисту інформації ”, а з 2010 року – за напрямом „Безпека інформаційних та комунікаційних систем” галузі знань „Інформаційна безпека”.

У 2011 році напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» успішно акредитовано, а отже, студенти на 5-му курсі матимуть можливість продовжувати навчання за спеціальністю „Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра з інформаційної безпеки. Підготовку фахівців вказаних напрямів забезпечують 25 докторів наук, професорів та 30 кандидатів наук, доцентів фізичного факультету. У навчальному процесі інтенсивно використовуються сучасні інформаційні технології та ПЕОМ.

Зокрема для студентів нової спеціальності на кафедрі запроваджено спецкурси з програмування розподілених інформаційних систем з використанням сучасних мов: C++, Rubi, Java.Кілька комп'ютерних класів кафедри ТТЕ оснащені десятками сучасних ПЕОМ, що об'єднані у локальну мережу та підключені до мережі університету з виходом в Internet. Лабораторії базової кафедри оснащені науково-методичною і нормативною  документацією, довідковою літературою та найсучаснішою апаратурою ТЗІ.

У 2007 році для студентів кафедри започатковано науково-практичні тренінг-семінари висококваліфікованими ІТ-фахівцями провідної американської фірми у галузі новітніх інформаційних технології “SWAN”. Науково-практичним полігоном для студентів-магістрантів і аспірантів кафедри є Управління СБУ та Держспецзв’язку України, експертно-криміналістичний центр УМВС України та Ужгородський науково-технічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації ІПРІ НАН України.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вказаного профілю адаптована для роботи в наукових та освітніх установах системи Міністерства освіти і науки України та інших науково-технічних організаціях України, спеціальних підрозділах Управління СБУ та МВС України, установах та підприємствах сфери управління Державного комітету зв‘язку та інформатизації України, в силових структурах, державних і приватних структурах де використовуються сучасні інформаційні технології в сфері підприємницької та банківської діяльності.

На шести кафедрах факультету можна отримати класичну фундаментальну освіту і проводити наукові дослідження практичного за всіма сучасними напрямками експериментальної і теоретичної фізики, атомної і ядерної фізики, астрономії і астрофізики, оптики і спектроскопії, лазерної фізики і квантової електроніки, фізики напівпровідників і поверхневих явищ, фізики плазми і фізики фазових переходів та багатьма іншими.

З ініціативи студентів фізичного факультету УжНУ у 2000-му році на базі СКБ ЗАТ було створено Студентське конструкторське бюро “МІКРОНІК”. Тут студентська молодь ознайомлюється зі специфікою інженерних робіт на виробництві, набуває практичних навичок у проектуванні та виготовленні сучасних приладів, реалізує власні конструкторські проекти в галузі радіоелектроніки та цифрової схемотехніки. Проектування електронних схем здійснюється з використанням сучасної мікроелектронної елементної бази та комп’ютерних технологій при активній підтримці Інтернет-центру УжНУ. Експонати власних розробок студенти представляли на найрізноманітніших виставках, зокрема на Міжнародному ярмарку в Будапешті (2000 р.), спеціалізованій виставці “Машинобудування” (2001 р., м. Запоріжжя), ювілейній виставці “Україна.

Наші кращі випускники мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі, яка діє на всіх шести кафедрах факультету і є найбільшою в УжНУ. Щорічно у ній готують кандидатські дисертації близько 30 аспірантів очної та заочної форм навчання. Підготовці кадрів вищої кваліфікації сприяє також функціонування на факультеті Спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій із спеціальностей “Фізика напівпровідників та діелектриків” і “Фізична електроніка”. Важливим в цьому аспекті є відкриття в 1988 році докторантури. Цілком закономірно, що більше 60 випускників факультету стали докторами.

У громадському житті студентів фізичного факультету було і є чимало яскравих сторінок. Студенти-фізики брали найактивнішу участь у будівництві нового корпусу УжНУ та спортивно-оздоровчого табору “Скалка”. Вони започаткували масові студентські свята – “Дні Архімеда”, “Дні фізики”. Щорічно проводяться зустрічі випускників фізфаку. Цікаво і змістовно проходять вже традиційні для факультету “Дні першокурсника”, змагання команд КВК, різноманітні тематичні вечори відпочинку у гуртожитку, зустрічі з цікавими людьми, дискотеки, тощо.

Характерною рисою університетської фізичної освіти є її широта, яка дозволяє випускнику фізичного факультету вільно і кваліфіковано орієнтуватися у будь-якому з напрямків сучасної фізики. Для фізиків, які отримали освіту на фізичному факультеті УжНУ, відкриті двері найпрестижніших академічних науково-дослідних установ, провідних вузів та середніх навчальних закладів, конструкторських бюро, науково-виробничих і обчислювальних центрів. Успішно працюють наші фізики і в інших галузях людської діяльності (медицині, екології, економіці, фінанси, бізнес, менеджмент, митні служби, силові структури і т.д.).

В останні роки наукова діяльність фізичного факультету спрямована на виконання фундаментальних НДР згідно програм МОН з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України. У рамках цих програм виконується 26 наукових тем і технічних проектів, які в результаті доволі жорстких експертних оцінок здобули право на фінансування за рахунок держбюджетних коштів. Поряд з цим три наукові проекти виконуються за прямими договорами із замовниками.

І зараз наукові досягнення ужгородських фізиків найбільш вагомі саме у тих наукових напрямках, де сформувалися і успішно розвиваються наукові школи з атомної фізики, фізичної і квантової електроніки (школа І.П. Запісочного), фізики та технології напівпровідників (школа Д.В. Чепура). З їх діяльністю пов’язані сьогодні імена найбільш відомих університетських професорів, які стали гордістю нашого краю. Серед них не можна не назвати Д.І. Блецкана, Д.М. Берчу, Ю.М. Височанського, Ю.В. Попика, Д.Г. Семака, Л.Л. Шимона, С.С. Попа, І.І. Шафраньоша.

У міжнародному плані фізичний факультет здійснює співробітництво більш, ніж 30 вузами та провідними науковими центрами світу. Щорічно група наших студентів, які володіють угорською мовою, проходить семестрове навчання у вузах Угорщини, а окремі студенти – ознайомчу практику у вищих навчальних закладах Словаччини.

Вчені факультету мають тісні наукові зв’язки з університетами Європи, Америки, Азії.. Міжнародне співробітництво налагоджено з університетами м. Карлсруе та м. Оснабрюк (Німеччина), м. Цюріх (Швейцарія), м.Лінц (Австрія), м. Нант (Франція), м. Наймеген (Нідерланди), м. Вільнюс (Литва), м. Будапешт та м. Мішкольц (Угорщина), м. Жешов (Польща), м. Братіслава, м. Кошіце та м. Пряшів (Словаччина) а також інститутом Лаує-Ланжевена (м. Гренобль), Федеральним Інститутом технологій (м. Цюріх), Лабораторією Леона Бріллюена (м. Сакле), Інститутом фізики Чеської академії наук (м. Прага), Інститутом фізики Литовської академії наук (м. Вільнюс), Лабораторією нелінійної оптики МДУ (м. Москва), Інститутом кристалографії та Фізичним інститутом ім. П. Лебедєва РАН, Інститутом Руджера-Бошковича (м. Загреб) та багатьма іншими. Наукова кооперація фізичного факультету УжНУ з перерахованими університетами та науковими центрами світу – основа його інтеграції у світовий освітній простір і наукове співтовариство.

У національному масштабі ми тісно співпрацюємо зі всіма ключовими університетами (Київським, Львівським, Чернівецьким, Одеським, Донецьким) та науковими центрами, включаючи інститути НАН України: Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститутом Фізики, Інститутом математики, Інститутом металофізики, Інститутом фізики напівпровідників, Інститутом хімії поверхні, Харківським фізико-технічним інститутом, Інститутом фізики конденсованих систем, Інститутом спектроскопії та іншими.