Ужгородський національний університет
ua en

Абітурієнту - іноземцю:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ ДО УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ у 2012 - 2013 навчальному році

1. Загальні положення

1.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 р. №112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994 р. №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постанов Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці та особи без громадянства, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах обсягів державного замовлення.

1.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національних культурних товариств, при вступі до Ужгородського національного університету за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, в тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

1.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Ужгородським національним університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Ужгородського національного університету в порядку, передбаченому для громадян України.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Ужгородського національного університету за вступними екзаменами, передбаченими цими Правилами прийому, в межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які не підпадають під п.п.1.1-1.5 цих Правил, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору (Постанова від 5 серпня 1998 р. №1238 п.20) і оплачують своє навчання (стаття 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

1.7. Іноземці-вступники на навчання, повинні мати в’їзну візу типу «O», яку вони отримують в Посольствах України в відповідних країнах.

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видає відділ зовнішніх зв’язків за зверненням іноземців (м. Ужгород, вул. Університетська, 14, Відділ зовнішніх зв’язків, каб. 225, тел./факс: (+38 0312) 64-31-56, електронна пошта: inter-uznu@yandex.ru).

1.8. Іноземці-громадяни країн - колишніх союзних республік у складі СРСР (а саме: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан), в’їжджають в Україну без віз, при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

1.9. Усім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Ужгородського національного університету, надаються місця в гуртожитку.

2. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства - вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2.1. Терміни прийому документів:

Прийом документів від іноземців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на всі факультети Університету, здійснюється з 2 липня до 25 серпня 2012 року. Зарахування здійснюється до 25 серпня 2012 року.

2.2. Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 1. заява на ім'я ректора Університету;
 2. анкета встановленого зразка;
 3. копія документа про освіту (середню або вищу) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) - переклад українською мовою завіряється у нотаріуса;
 4. копія національного паспорта (або документа, що його заміняє);
 5. копія свідоцтва про народження;
 6. медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;
 7. довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;
 8. 10 фотографій розміром 3х4 см;
 9. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Примітка 1.  Документи зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» повинні бути:

 • засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець;
 • обов’язково перекладені українською мовою.

Примітка 2. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформляється працівниками по роботі з іноземними студентами, аспірантами та стажистами (м. Ужгород, вул.. Університетська, 14, Відділ зовнішніх зв’язків, тел./факс: (+38 0312) 64-31-56).

3. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства - вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

3.1. Терміни прийому документів:

Прийом документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводять відповідні факультети та інститути на основі базової або повної вищої освіти в такі строки:

Початок прийому документів - 2 липня 2012 року.

Закінчення прийому документів від осіб, які мають складати вступні випробування - 16 липня 2012 року.

Вступні випробування: бакалавр – 20-31 липня 2012 року;

                                             спеціаліст/магістр – 3-12 серпня 2012 року.

Зарахування на навчання:

а) за державним замовленням:

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» до 12 серпня 2012 року;
 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» до 12 серпня 2012 року.

б) за кошти фізичних та юридичних осіб: після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2012 року.

Примітка. Право вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», мають особи, які здобули базову або повну вищу освіту та отримали диплом бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом підготовки.

3.2. Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

3.2.1. Перелік документів для осіб, які здобули в Україні базову або повну вищу освіту:

 1. заява на ім'я ректора Університету (заповнюється в Приймальній комісії);
 2. анкета встановленого Приймальною комісією Університету зразка (заповнюється в Приймальній комісії);
 3. документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії);
 4. копія національного паспорта (або документа, що його заміняє);
 5. копія свідоцтва про народження;
 6. медична довідка за формою 086-о;
 7. довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;
 8. 10 фотографій розміром 3х4 см.

Примітка: Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту.

3.2.2. Перелік документів для осіб, які здобули за кордоном базову або повну вищу освіту:

 1. заява на ім'я ректора Університету (заповнюється в Приймальній комісії);
 2. анкета встановленого Приймальною комісією Університету зразка;
 3. копії документів про базову або повну вищу освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 4. копія національного паспорта (або документа, що його заміняє);
 5. копія свідоцтва про народження;
 6. медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну (в перекладі українською мовою, засвідчений нотаріально);
 7. довідка про відсутність ВІЛ-інфекції;
 8. 10 фотографій розміром 3х4 см;
 9. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Примітка 1.  Документи зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» повинні бути:

 • засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець;
 • перекладені українською мовою, завірені нотаріально.

Примітка 2. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Відповідний договір оформляється відділом зовнішніх зв’язків (м. Ужгород, вул. Університетська, 14, Відділ зовнішніх зв’язків, тел./факс: (+38 0312) 64-31-56).

4. Порядок зарахування іноземців та осіб без громадянства на навчання до Ужгородського національного університету.

4.1 Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб), готуються працівниками приймальної комісії.

4.2 Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети Університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», готуються відповідними факультетами та інститутами.

4.3. Після зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», іноземці повинні з’явитися у відділ зовнішніх зв’язків (м. Ужгород, вул. Університетська, 14, Відділ зовнішніх зв’язків, тел./факс: (+38 0312) 64-31-56) для:

 • підготовки та оформлення договору про надання освітньої послуги (навчання);
 • продовження терміну перебування в Україні;
 • оформлення страхового полісу з надання медичної допомоги;
 • оформлення договору добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України.

4.4. Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення Університету, яке готують працівники відділу зовнішніх зв’язків Звернення подається до органів внутрішніх справ не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта до Університету.

4.5. Для студентів-іноземців, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном обов’язковою є процедура нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання за поданням Університету, яке готується працівниками по роботі з іноземними студентами, аспірантами та стажистами (м. Ужгород, вул. Університетська, 14, Відділ зовнішніх зв’язків, тел./факс: (+38 0312) 64-31-56).

5. ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ

5.1. Навчання іноземних громадян на контрактній основі з компенсацією:

На основному факультеті:

Громадяни країн СНД – 21 490 грн., інших країн – 24 330 грн. за навчальний рік;

Навчання в аспірантурі, ординатурі та стажування – 25 310 грн. за навчальний рік.

 

Правила прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Ужгородського національного університету у 2012 - 2013 навчальному році (PDF)

Ужгородський національний університет, який заснований в 1945 році, є одним із класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД - IV №0753932).

Ректор - Ващук Федір Григорійович, доктор технічних наук, професор.

Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 117 докторів наук, професорів, 557 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 57 заслужених діячів науки, техніки, освіти, медицини та 5 членів-кореспондентів НАНУ і галузевих наук.

Вступна кампанія 2013

Конкурс на стажування за кордоном

Оголошується конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році.

Переглянути детальніше.

Увага! Початок програми військової підготовки

Ректор УжНУ, доктор технічних наук, професор Ф. Ващук і начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного генерал-лейтенант П. Ткачук підписали договір про військову підготовку за програмою офіцерів запасу.