Інститут іноземної філології
ua en

Інститут іноземної філології як самостійний підрозділ виник у 1966 р. на базі відділення іноземних мов філологічного інституту. У 1990 р. до трьох його відділень – англійської, німецької та французької мови і літератури додалося відділення румунської мови та літератури. Саме за цими напрямками здійснюється підготовка фахівців за двома формами навчання – денною та заочною. Термін навчання на денному відділенні – 5 років, на заочному – 6.

 У структурі інституту – п’ять кафедр (англійської філології, німецької філології, французької мови та зарубіжної літератури, класичної та румунської філології, іноземних мов). Професорсько-викладацький корпус кафедр становить 107 чоловік, із них 1 доктор філологічних наук, професор, 2 професори за сумісництвом та 27 – кандидати наук, доценти.

 Кафедра англійської філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Голик С.В.). Державне замовлення на спеціальність «англійська мова та література» становить 30 студентів (денна форма навчання) і 10 (заочна форма навчання).

Кафедра німецької філології (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Гвоздяк). Державне замовлення на спеціальність "німецька мова та література" становить 10 студентів (денна форма навчання) і 5 (заочна форма навчання).

Кафедра французької мови та зарубіжної літератури (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент М.М. Рошко). Державне замовлення на спеціальність "французька мова та література" становить 5 студентів (денна форма навчання).

Кафедра класичної та румунської філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Е.В. Швед). Державне замовлення на спеціальність "румунська мова та література" становить 4 студентів (денна форма навчання).

Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за такими спеціальностями:

"англійська (німецька, французька, румунська) мова та література". Випускники отримують кваліфікації "бакалавр філології" (6.020500), "філолог, викладач" (7.030502) та "магістр філології" (8.030502) для студентів англійського відділення.

Після закінчення навчання випускники ІІФ можуть працювати у навчальних і мистецько-культурних закладах, туристичних фірмах, засобах масової інформації, дипломатичній службі, державних органах та громадсько-політичних організаціях, провідних компаніях із зарубіжними інвестиціями.

Нині в інституті навчається близько 850 студентів: 494 – на денному відділенні, 352 – заочно. Навчання в інституті забезпечує широке загальноосвітнє, науково-світоглядне формування майбутніх спеціалістів. Починаючи з першого курсу, кожен студент, крім мови спеціальності, обирає для вивчення ще одну, а факультативно – і дві іноземні мови. Крім оволодіння дисциплін, передбачених навчальним планом, студенти проходять педагогічну й переддипломну практику на ІV-V курсах, а студенти румунської філології – фольклорну та діалектологічну практику на І-ІІ курсах. Студенти виконують три курсові роботи, одна з яких зі світової літератури, а решта – з мов спеціальності. Для успішної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з іноземної філології у розпорядженні викладачів – належна навчально-матеріальна база, комп’ютерний клас, аудіо-відео клас, кафедральні книжкові фонди, окремий філіал іноземної літератури бібліотеки УжНУ з понад 225-тисячним фондом навчальної, науково-методичної, художньої, додаткової та періодичної літератури. Крім цього, на кафедрах розроблено і втілюються в практику сценарії ділових ігор, створено фоно- та відеотеки навчальних матеріалів, що включають монолого-діалогічну суспільно-наукову тематику, комплекс комунікативних вправ, тренувальних фонетико-корективних завдань тощо.

До проведення лекцій, семінарів і практичних занять нерідко залучаються досвідчені наковці й викладачі-практики з Австрії, США, Франції, ФРН, Угорщини, Румунії. Кращі студенти мають змогу щороку проходити мовне стажування в англо- та німецькомовних країнах, а також подорожувати до США по програмі "Work and Travel". Успішному навчанню студентів сприяє активна участь у громадському житті інституту й університету, в роботі спортивних секцій, гуртках художньої самодіяльності.

При вступі в інститут абітурієнти складають українську мову та літературу (за результатами зовнішнього тестування) і мову спеціальності (англійську/ німецьку/ французьку/ - за результатами зовнішнього тестування).