Хімічний факультет
ua en

Хімічний факультет відкрито в 1946 році. За час існування на ньому підготовлено понад 3000 спеціалістів-хіміків, які працюють в різних галузях народного господарства, науки та освіти.

Факультет проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямками:

 • хімія ( спеціальність “Хімія”)
 • екологія ( спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”).

Підготовку хіміків забезпечують колективи п’яти кафедр: неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, екології та охорони навколишнього середовища.

Факультет забезпечує навчальні курси на хімічному, медичному, біологічному, фізичному та інженерно-технічному, стоматологічному факультетах. Навчальний процес на факультеті забезпечують 9 професорів, 24 доценти, 2 асистенти та 56 співробітників. Більше 30 випускників факультету стали докторами хімічних наук і понад 130 кандидатами хімічних наук.

Для послуг студентів на факультеті є 3 комп'ютерні класи, укомплектовані сучасними електронно-обчислювальними машинами.

Особливістю навчання на факультеті є те, що на 3 курсі проводиться розподіл студентів за спеціалізаціями, яких є чотири: неорганічна, аналітична, органічна, фізична і колоїдна хімія. Для кожної спеціалізації студентам читається 4-6 різних спецкурсів, проводяться практичні та лабораторні заняття в добре обладнаних хімічних лабораторіях.

Студентам які спеціалізуються на кафедрі неорганічної хімії, читаються слідуючi спецкурси:

 • «рентгеноструктурний аналіз»
 • «хімія твердого тіла»
 • «гетерогенні системи»
 • «симетрія та властивості кристалів»

Для студентів, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії:

 • «органічні реагенти в аналітичній хімії»
 • «хроматографічний аналіз»
 • «агрохімічні методи аналізу»
 • «екстракція в аналітичній хімії»

Студентам, які спеціалізуються на кафедрі органічної хімії, читаються спецкурси:

 • «механізми органічних реакцій»
 • «стереохімія»
 • «методи органічного синтезу»
 • «хімія гетероциклічних сполук»
 • «фізико-хімічні дослідження органічних речовин»

Кафедрою фізичної та колоїдної хімії читаються слідуючи спецкурси:

 • «хімічна кінетика»
 • «хімічна термодинаміка»
 • «каталіз»
 • «адсорбція адсорбенту»

Для студентів - екологів кафедрою екології та охорони навколишнього середовища читаються такі курси - «теоретичні основи охорони навколишнього середовища», «моделювання та прогнозування стану довкілля», «екологічна експертиза», «екологічно-безпечна енергетика»,«моніторинг довкілля».

Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час навчальних, педагогічних та виробничих практик. Наслідки своїх досліджень студенти оформлюють у вигляді курсових і дипломних робіт та наукових статей.

Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом бакалавра хімії та бакалавра екології. Студенти, які отримати диплом бакалавра з відзнакою, продовжують навчання в магістратурі. Закінчивши повний курс навчання, випускники факультету отримують: із спеціальності «хімія» - диплом спеціаліста із присвоєнням кваліфікації «Хімік. Викладач», та диплом магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр хімії. Викладач». Із спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» - диплом спеціаліста» присвоєнням кваліфікації «Еколог. Викладач», та диплом магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр екології. Викладач».

Кожна кафедра мас чітко визначену наукову тематику.

Кафедра неорганічної хімії - завідувач кафедрою Переш Є.Ю., д.х.н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, член Координаційної ради з проблем «неорганічна хімія» при НАН України. Кафедра працює в напрямку розробки теоретичних основ синтезу та вирощування монокристалів складних напівпровідникових сполук, дослідження їх фізико-хімічних та фізичних властивостей, що дає можливість одержати нові матеріали для потреб твердотільної електроніки, виготовлення іоноселективних електродів. Проводяться також роботи по одержанню та дослідженню високотемпературних надпровідних керамік. За вагомі досягнення наукова робота «Хімія, технологія і властивості складних халькогенгалогенних матеріалів» авторському колективу Височанський Ю.М., Переш Є.Ю., Ворошилов Ю.В., Гурзан М.І. ,Олексеюк І.Д., Головей М.І. була присуджена Державна премія в га лузі науки і техніки 2000 року.

Кафедра аналітичної хімії - завідувач кафедрою Базель Я.Р., д.х.н.,проф., член Наукової ради НАН України з проблем «Аналітична хімія», голова його Західного відділення, відмінник освіти України, заслужений винахідник України.

Наукова тематика – комплексоутворення металів з електровід’ємними лігандми і органічними основами та аналітичне застосування утворених сполук. Кафедра стала методичним центром з питань впровадження нових сучасних методів аналізу в різні заводські і дослідницькі хімічні лабораторії Закарпатської області. Кафедрою проведено ряд фундаментальних досліджень з теорії утворення і екстракції іонних асоціатів з основними барвниками, сформульовано її основні положення, які можуть бути використані при виборі умов визначення різних елементів. Проводяться також роботи по створенню оптичних та електрохімічних сенсорів для визначення різних неорганічних та органічних речовин.

Кафедра органічної хімії - завідувач кафедрою Лендєл В.Г., д.х.н. професор, декан хімічного факультету, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, академік УТА. Кафедра працює над дослідженням реакції електрофільної гетероциклізації ненасичених сполук, які проявляють біологічну активність та напівпровідникові властивості. Наукова тематика: “Дослідження методів одержання, вивчення властивостей конденсованих та функціональних похідних тієно[2,3-d] піримідину1,2,4-триазол-3-тіону та хіноліну”(науковий керівник проф. Лендєл В.Г.). Вчені кафедри працюють над регіональними тематиками: «Очистка стічних вод лісохімкомбінатів від органічних речовин» (наукові керівники доц. Фаринюк Ю.І., проф. Лендєл В.Г.) «Удоско налення технології виробництва абразивного інструменту на Іршавському абразивному заводі ( науковий керівник проф. Лендел В.Г.).

Кафедра фізичної та колоїдної хімії - завідувач кафедрою Гомонай В.І. , д.х.н., професор. На кафедрі фізичної та колоїдної хімії проводяться дослідження по механізму селективного окисленню метану, його гомологів, а також впровадження природних сорбентів у практику. В наукових лабораторіях кафедри студенти під керівництвом досвідчених вчених виконують пошукові роботи по розробці нових каталізаторів, різних сорбентів для охорони навколишнього середовища.

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища - завідувач кафедрою Чундак С.Ю., д.х.н. , професор, відмінник освіти України, член Координаційної ради з проблем «Неорганічна хімія» при НАН України. Кафедра займається науковими дослідженнями за головною тематикою: «Розробка теоретичних та практичних методів моніторингу технологічних процесів та об'єктні довкілля». Наукові зусилля кафедри спрямовані на проведення прикладних досліджень за напрямками:

 • розробка методів моніторингу об'єктів довкілля. Оцінка екологічного стану об'єктів довкілля та визначення антропогенного навантаження на них
 • розробка екологічно-безпечних технологій утилізації промислових відходів, комплексного використання сировини
 • моделювання та прогнозування стану довкілля

Випускники факультету направляються на роботу вчителями шкіл, технікумів, інженерами на підприємства. Студенти, які виявили нахили і здібності до наукової роботи продовжують навчання в аспірантурі, яка відкрита при кожній кафедрі.

На факультеті працює спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій по спеціальностях: 02.00.01.- неорганічна хімія та 02.00.02.- аналітична хімія.

Отже з радістю запрошуємо до свого колективу всіх, хто не боїться труднощів любить невтомну працю і по справжньому прагне присвятити своє життя захоплюючій і дуже важливій галузі сучасної науки - хімії та екології.