Юридичний факультет
ua en

Юридичний факультет створено в 1993 році на базі відділення правознавство, яке функціонувало у складі економічного факультету з 1991 року.

В даний час факультет здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії виданій ДАК серія АВ-№363358 від 10.10.2007р. зі спеціальності «Правознавство», з ліцензованим обсягом за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  Денна форма Заочна форма
Бакалавр 85 85
Спеціаліст 65 85
Магістр 20 -

Спеціальність 7.060101 “Правознавство" акредитовано за IV – найвищим рівнем підготовки (сертифікат серія РД-IV №078987від 14.12.2007).

Навчальний процес на факультеті забезпечує п’ять кафедр.

За 20 років існування спеціальності підготовлено близько 2000 фахівців. Щорічний показник працевлаштування випускників спеціальності «Правознавство» становить 90-95 %, переважна більшість яких працює за обраним фахом в органах державної влади, правоохоронних і судових органах, юридичних відділах підприємств, установ, організацій, в тому числі комерційних структур.

За час існування спеціальності “Правознавство» на кафедрах створено творчий науково-педагогічний колектив. Кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідає чинним нормативам та вимогам згідно зі встановленими критеріями акредитації.

Викладачі, які забезпечують навчальний процес у студентів магістрів є з науковими ступенями кандидатів та докторів наук. Динаміка кількісного та якісного складу науково-педагогічного персоналу має тенденцію до зростання числа докторів та кандидатів наук у загальній та штатній чисельності.

Навчальний процес за напрямком „Правознавство” забезпечують 66 викладачів, в т.ч. 4 д.ю.н. та 30 к.ю.н. Серед викладачів 6 Заслужених юристів України та 2 Заслужені працівники освіти України.

На факультеті успішно функціонують 5 кафедр. Серед них:

  • кафедра теорії та історії держави і права;
  • кафедра конституційного права та порівняльного правознавства;
  • кафедра цивільного права;
  • кафедра господарського права.
  • кафедра кримінального права;

Важливу роль для підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників на юридичному факультеті відіграє аспірантура, яка діє в університеті за спеціальностями: історія та теорія держави і права, історія політичних та правових вчень; конституційне право; господарське право, господарсько-процесуальне право; цивільне право, цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право. В аспірантурі навчаються 29 аспірантів, із яких завершило навчання 13 осіб, в тому числі 8 із захистом кандидатських дисертацій.

На кафедрах, які забезпечують підготовку магістрів, належним чином організована науково-дослідна робота. Юридичний факультет започаткував проведення систематичних всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Дослідницька діяльність магістрів університету пов’язується з актуальними проблемами державно-правового будівництва та формування сучасної правової системи України, а також зарубіжних країн.

Водночас, освітня діяльність факультету на належному рівні спрямована на формування здатності майбутніх фахівців застосувати знання на практиці, вміти робити вірний, оптимальний, розрахований на успіх вибір. Програма підготовки передбачає також і комплекс практичних і семінарських занять, проведення ділових ігор, призначених формувати умови, близькі до реальної практики, аналізувати різні ситуації і завдання та знаходити необхідне рішення. Підготовка фахівців-юристів ведеться за умов збалансованості всіх основних блоків навчальних дисциплін: циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, циклу дисциплін самостійного вибору закладу і самостійного вибору студента, практичної підготовки і самостійної роботи студентів.

За останні 5 років викладачами факультету підготовлено і видано 20 монографій, більше 400 інших наукових праць, 15 підручників, більше 40 навчальних посібників, в т.ч. 18 з грифом МОН України („Конституційне право України”, „Конституційно-процесуальне право України”, „Права людини”, „Банківське право”, „Судові, правоохоронні та правозахисні органи України”, „Муніципальне право”, „Податкове право”, „Комерційне право”, „Цивільне право України” та інші.

Впродовж роботи факультету досягнуті відмінні результати з налагодження науково-освітніх контактів факультету з вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми установами. Так, на даний момент факультетом успішно реалізується програма співробітництва з відповідними профільними підрозділами Кошицького університету імені Й.Шафарика (Словацька Республіка), Мішкольського та Ніредьгазського університетів (Угорська Республіка) та іншими. Плідним є співробітництво факультету з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, в рамках співпраці з яким на факультеті успішно започатковано роботу Центру законотворчості.

Підготовка магістрів права організована із використанням матеріально-технічної бази юридичного факультету та в цілому Ужгородського національного університету. Так, за факультетом закріплено окремий аудиторно-лабораторний корпус (вул. Капітульна, 26), читальні зали бібліотеки УжНУ (вул. Капітульна, 9), спорткомплекс (вул. І.Франка, 1).

Крім аудиторій для проведення занять використовується два комп'ютерні класи, обладнані сучасними ПЕОМ і під’єднані до системи інформаційної системи „Інтернет” та системи правової інформації „Ліга”. Для проведення ділових ігор на факультеті організовано і належним чином обладнано аудиторію - зал судових засідань і функціонує кабінет криміналістики. Для відпочинку та дозвілля студентів в університеті діє центр дозвілля та відпочинку молоді та студентів, а також профілакторій. Студенти денної форми навчання, які проживають за межами міста Ужгорода, на час навчання повністю забезпечені гуртожитком, обладнаним їдальнею, бібліотекою, спортивним майданчиком та поліклінікою. Для організації самостійної роботи студентів на факультеті відкрито читальний зал і абонемент юридичної літератури. Це дозволило на достатньому рівні забезпечити студентів не лише навчальною, а і фаховою літературою. На сьогоднішній день у читальному залі юридичного факультету є 256 найменувань книг (3120 примірників). Загальний фонд правової літератури бібліотеки УжНУ становить близько 30000 примірників.

Належна увага приділяється також і забезпеченню практичного досвіду студентів. Так, практики студенти проходять в судових та правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, адвокатурі, нотаріаті, на базі профільних підприємств, установ, організацій Закарпатської області. Окрім того, з метою залучення студентів до практичної роботи правників на факультеті успішно працює „Юридична клініка УжНУ”.

Отже, юридичний факультет Ужгородського національного університету в цілому укомплектований науково-педагогічними кадрами, має відповідну матеріально-технічну базу, належне навчально-методичне та інформаційне забезпечення, які необхідні для якісної підготовки юристів найвищого професійного рівня.

Серед випускників юридичного факультету: судді міськрайонних, апеляційного та господарського судів, прокурори міст, районів, а також Генеральної прокуратури України, керівники та заступники керівників районів, консули.

Юридичний факультет постійно розвивається. Серед перспектив можна відмітити наступні:

  • структурна розбудова юридичного факультету відповідно до потреб розвитку держави та права в Україні;
  • удосконалення системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаціними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” на рівні кращих європейських та світових стандартів, відповідно до вимог Болонського процесу;
  • вдосконалення системи комп’ютеризації навчального процесу;
  • посилення ролі юридичного факультету у міжнародній діяльності УжНУ.