ί

PROGRAMA LA LIMBA ROMÂNA

Fonetica şi ortoepia. Grafia şi ortografia

Sunetele limbii române. Vocale şi consoane. Distincţia dintre litere şi sunete, respective dintre pronunţare şi scriere. Grupuri de litere şi sunetele corespunzătoare. Scrierea grupurilor de litere. Semivocale. Diftongi, triftongi. Silaba. Cratima. Omofonia. Hiatul. Desparţirea cuvintelor în silabe. Analiza fonetică a cuvintelor. Intonaţia, accentul logic al limbii. Principiile orfografiei române.

Lexicul şi frazeologia

Vocabularul. Cuvîntul-unitatea de bază, cuvinte derivate; familia de cuvinte. Structura cuvântului: radical, prefixe, sufixe. Expresii frazeologice, omonime, paronime. Sinonimele şi antonimele.

Structura şi mijloacele de formare a cuvintelor.

Prefixe şi sufixe. Ortografia prefixelor: in-, con-, des- şi a variantelor lor (im-, com- dez‑). Ortografia sufixului -ea (la imperfectul verbelor). Desinenţa şi tema. Pronunţarea şi ortografia lui -ia-, -i-, -ie-.

Cuvinte monosemantice şi cuvinte polisemantice. Arhaismele. Neologismele. Elemente populare şi dialectale (regionalismele).

Mijloace de formare a cuvintelor.

Derivarea cu sufixe. Derivarea cu prefixe. Formarea cuvintelor prin compunere. Abrevierile. Analiza structurii cuvântului.

Morfologia si ortografia

Noţiuni de morfologie şi ortografie. Clasificarea părţilor de vorbire.

Articolul. Articolul ca parte de vorbire.

Categorii de articol (hotărât, nehotărât). Modificarea formei articolului. Ortografia diferitelor categorii de articole. Analiza articolului în text.

Substantivul. Substantivul ca parte de vorbire. Ortografia substantivelor proprii. Numărul şi cazul substantivelor. Cazurile substantivului. Articolul posesiv genitival. Forme de vocativ. Declinarea substantivelor. Mijloace de formare a substantivelor. Funcţii sintactice ale substantivului. Analiza morfologică a substantivului.

Adjectivul. Adjectivul ca parte de vorbire. Acordul adjectivului cu substantivul. Declinarea adjectivului. Grade de comparaţie ale adjectivelor pozitiv, comparativ; superlativ. Gradul comparativ: de superioritate, de egalitate, de inferioritate. Adjective care nu au grade de comparaţie. Mijloace de formare a adjectivelor. Locuţiuni adjectivale.

Verbul. Verbul ca parte de vorbire. Locutiuni verbale. Verbe predicative şi verbe copulative. Verbe auxiliare. Conjugarea verbelor. Verbe neregulate. Schimbarea formei verbelor dupa persoană, numar, timp. Timpurile verbului: prezent, trecut, imperfect, perfectul simplu. Timpul viitor. Verbe tranzitive şi verbe intranzitive. Verbe personale, unipersonale si impersonale. Categoria gramaticală a modului. Modul indicativ, conjunctiv, condiţional, imperativ.

Modurile neperesonale (nepredicative) ale verbului: infinitivul, participiul, gerunziul, supinul. Construcţii verbale. Analiza morfologică a verbelor. Diateza verbului activă, pasivă. Diateza reflexivă. Verbe neregulate. Mijloace de formare a verbelor: derivarea şi compunerea.

Pronumele. Pronume personal: categorii gramaticale, forme accentuate şi neaccentuate, silabice şi nesilabice. Pronume de politeţe: formarea, declinarea. Pronume reflexive. Pronume de întărire. Pronume posesive. Clasificarea pronumelor demonstrative, declinarea lor. Pronume relative. Pronume interogative. Pronume nehotărâte simple şi compuse. Pronume negative. Analiza morfologică şi gramaticală a pronumelui.

Numeralul. Numeralul ca parte de vorbire. Numerale cardinale (simple şi compuse) Numerale cardinale. Alte tipuri de numerale cardinale: colective, distributive

Adverbul. Adverbul ca parte de vorbire. Locuţiuni adverbiale. Formarea adverbelor prin derivare şi compunere. Clasificarea adverbelor după sens: de mod, de loc, de timp. Grade de comparaţie a adverbelor. Analiza gramaticală a adverbului.

Prepoziţia. Prepoziţia ca parte de vorbire. Clasificarea prepoziţiei după structură. Clasificarea prepoziţiilor şi a locuţiunilor prepoziţionale după cazul pe care-l impun.

Conjuncţia. Conjuncţia ca parte de vorbire. Clasificarea conjuncţiilor după structură. Locuţiuni conjuncţionale. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. Analiza gramaticală a conjuncţiilor.

Interjecţia. Interjecţia ca parte de vorbire. Categorii de interjecţii. Sintaxa interjecţiei.

Sintaxa şi punctuaţia

Îmbinări de cuvinte. Legatura cuvintelor (acordul, recţiunea, elemente de relaţie). Raporturi sintactice în propoziţie: coordonarea, subordonarea, inerenţă. Clasificarea propoziţiilor după înţeles, după scopul comunicării, după aspect, după structura. Tipuri de propoziţii: bimembre, monomembre.

Părţi principale de propoziţie.

Predicatul şi tipurile lui. Predicat verbal şi nominal. Subiectul. Subiect gramatical şi logic.

Părţi secundare de propoziţie. Atributul (acordat şi neacordat). Valorile lui stilistice. Apoziţie (simplă şi dezvoltată). Complement direct. Complement indirect. Complement de agent. Complement circumstanţial (clasificarea lor).

Sintaxa frazei.

Fraza şi caracteristicile ei. Elementele de relaţie în frază.

Fraza cu propoziţii coordonate.

Reprezentarea prin schemă a frazei cu propoziţii coordonate.

Fraza cu propoziţii subordonate.

Subordonarea şi structura ei. Reprezentarea prin schemă a frazei cu propoziţii subordonate. Tipuri de propoziţii subordonate. Propoziţia subordonata subiectivă. Propoziţia predicativă. Propoziţia subordonată atributivă. Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţia subordonată de agent. Propoziţia subordonată consecutivă. Propoziţia subordonată concesivă.

Fraza cu mai multe propoziţii subordonate.

Fraza cu propoziţii subordonate în raport de coordonare. Frază mixtă. Punctuaţia şi introducerea în schemă a frazei mixte.

Fraza construită prin juxtapunere. Topica propoziţiilor in frază. Raporturile logico-semantice intre componentele frazei. Intonaţia şi punctuaţia.

Fraza cu vorbire directă şi indirectă. Mijloace de redare a vorbirii. Fraza cu vorbire directă. Fraza cu vorbire indirectă. Structura lor şi punctuaţia.

Stilistică

Stilistica funcţională: apartenenţa textelor la diferite stiluri. Stilul oficial-administrativ. Stilul publicistic. Stilul ştiintific. Stilul beletristic. Stilul individual al autorului. Stilistica părţilor de vorbire. Sintaxa şi stilistică. Stilistica traducerii. Analiza textelor de diferite stiluri. Greseli de stil.