ί ˲

PROGRAMA DE LITERATURĂ ROMÂNĂ

Din cadrul teoriei literaturii abiturientul trebuie să cunoască urmatoarele:

Opera literară

1) Structura operei literare. Unitatea dintre conţinut şi formă.

2) Tema şi idea operei. Subiectul şi compoziţia.

3) Personajul literar. Modalitatea de caracterizare.

4) Stilul operei artistice.

5) Tropii.

6) Elemente de prozodie.

7) Genuri şi specii literare: genul epic, genul liric, genul dramatic.

8) Genuri şi specii folclorice.

9) Epica populară: balada, legenda, basm.

Literatura populară

Toma Alimos, Meşterul Manole, Mioriţa. Istoria literaturii.

Limba şi literatura română nescrisă. Literatura populară şi literatura cultă. Literatura română veche.

Inceputurile literaturii scrise in evul mediu pe teritoriile româneşti. Literatura română in limba slavonă.

Cronicile de curte ale lui Macarie, Eftimie şi Azarie. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Literatura in limba română (inceputurile scrisului in limba română).

Scrisoarea boierului Neacsu din Cimpulung. Aparitia tiparului în limba română: activitatea de tipograf a diaconului Coresi.

Cultura şi literatura în secolele al XVII XVIII

Noul Testament de la Blgrad.

Biblia de la Bucuresti monument al culturii şi limbii române.

Mitropolitul Varlaam. Carte românească de invăţătură.

Mitropolitul Dosoftei. Psaltirea n versuri.

Literatura cronicarilor

Cronicele documente de limbă şi literatură veche.

Grigore Ureche. Letopiseţul Ţarii Moldovei.

Miron Costin. Letopiseţul, Ţarii Moldovei.

Ion Neculce. Letopiseţul, Ţarii Moldovei.

Dimitrie Cantemir. Istoria ieroglifică. Descrierea Moldovei.

Literatura premodernă (a 2-a jum. a sec .al 18 lea si incep .sec. al 19 lea)

Scoala ardeleană. (Samuil Micu, Cheorghe Sincai, Petre Maior)

Ion Budai-Deleanu. Ţiganiada.

Costache Conachi. Amorul din prieteşug. Dorul. Asta noapte pe răcoare.

Iordache Golescu. Comedia ce se numeste Barbu Văcărescu, Vânzătorul ţarii.

Dinicu Golescu. Însemnare a călătoriei mele. Constantin Radovici din Golesti, făcută în anul 1824, 1825, 1826.

Cheorghe Asachi. La Patrie. Valea Albă, Dochia şi Traian. Literatura română de la 1848.

Dacia literară şi contribuţia ei la crearea unei literaturi originale. Programul Daciei literare.

Mihail Kogălniceanu. Rolul lui in dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale.

Ion Heliade Rădulescu. Zburătorul.

Grigore Alexandrescu. Satira duhului meu. Umbra lui Mircea la Cozia.

Costache Negruzzi. Alexandru Lăpuşneanul.

Nicolae Bălcescu. Românii supt Mihai-Voevod Viteazul.

Alecu Russo. Poezia populară. Cântarea României.

Literatura anilor 1860 1900

Vasile Alecsandri. Dumbrava Roşie. Dan, căpitan de plai. Ciclul Ostaşii noştrii. Peneş curcanul. Poezia: Pasteluri şi idile. Miezul iernii. Malul Şiretului. Rodica. Drama: Ovidiu. Comedia: Chiriţa în Iaşi sau doua fete ş-o neneacă.

Nicolae Filimon. Ciocoii vechi şi noi.

Alexandru Odobescu. Pseudo-Kinegetikos.

Bogdan Petriceicu Haşdeu. Răzvan şi Vidra.

Epoca marilor clasici

Titu Maiorescu. Rolul lui în literatura română.

Mihai Eminescu poet naţional şi universal. Lirica de dragoste: Atât de fragedă. Lacul. Dorinţa. Sara pe deal.

Elegii şi sonete: O, mama Afară-i toamnă. Sunt ani la miljoc. Când însuşi glasul Scrisorile: Scrisoarea I. Scrisoarea III. Luceafarul. Proza: Sarmanul Dionis. Geniul pustiu.

Ion Creangă. Povestea lui Harap Alb. Amintiri din copilarie. Povesti.

Ion Luca Caragiale: O srisoarea pierdută. O noapte furtunoasă.

Ioan Slavici. Moara cu noroc. Mara.

Secolul al XX-lea

George Coşbuc. Decebal către popor. Poezia Doina, Tricolorul, Numai una, La oglindă, La părău, Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger.

Alexsandru Vlahuta. Romnia pitorească.

Mihail Sadoveanu. Baltagul, Fraţii Jderi.

Alexei Mateevici. Limba noastră.

Barbu Ştefanescu Delavrancea. Apus de soare.

Alexandru Macedonski. Noapte de decembrie, Rondelul rozelor ce mor, Rondelul de aur.

Octavian Goga. Rugaciune, Oltul, Bătrânii.

George Topirceanu. Balada morţii, Balada munţilor.

George Bacovia. Decembrie, Plumb, Lacustra.

Tudor Arghezi. De-a v-aţi ascuns, De-abia plecaseşi, Testament, Belşug.

Liviu Rebreanu. Pădurea spânzuraţilor, Ion.

Constantin Stere. În preajma revoluţiei.

Nicolae Labiş. Melşterul, Mioriţa, Moartea căprioarei.

Liviu Deleanu. Alecsandri, Eminescu, Creanga, Arghezi.

Ion Druţă. Ultima lună de toamnă. Biserica Albă, Clopotniţa, Horia, Toiagul pastoriei.

Grigore Vieru. Faptura mamei, Cinstirea proverbelor, Congresul florilor, Casă parintească, Rădăcina de foc.

Alexandru Ivasiuc. Păsările.

Leonida Lari. Scrisoare lui Eminescu.

Nicolae Dabija. Zugravul anonim, Legendele, Cronicarii, Ştefan cel Mare, Clopotarii.

Camil Petrescu. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de război, Jocul ielelor.

Hortenzia Papadat-Bengescu. Concert din muzică de Bah.

Lucian Blaga. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Mirabila saminta, Eu cred ca veşnicia s-a născut la sat, Meşterul Manole.

Ion Barbu. După melci, Joc secund.

George Calinescu. Enigma Otiliei.

Mircea Eliade. Domnişoara Cristina, Şarpele.

Marin Preda. Moromeţii.

George Meniuc. Marea neagră.

Nichita Stănescu. E o întămplare a fiinţei mele, Despre limba română.

Marin Sorescu. Trebuiau sa poarte un nume.