ПРОГРАМА З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

1. Держава та право

Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття функцій держави. Внутрішні й зов­нішні функції держави. Класифікація держав за їхньою фор­мою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими). Держави, що існували на території сучасної України.

Поняття й ознаки права. Право – особливий вид соціаль­них норм. Джерела (форми) права. Поняття і структура правовідносин.

Поняття законодавства, його система. Відмінність між правом і законом. Конституції, закони і підзаконні акти. Питання, які визначаються (встановлюють­ся) виключно законами України. Мета і форми систематизації нормативно-правових актів.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Загальна характеристика основних галузей права України.

Поняття й основні ознаки правової держави. Головні напрями формуван­ня правової держави в Україні.

Поняття, причини і види правопорушень. Поняття і види юридичної відповідальності. Підстави і цілі юридичної від­повідальності.

2. Конституційне законодавство України

Закріплення державного, народного й національного суве­ренітету в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Питання правонаступництва України.

Конституція України – Основний Закон держави. Консти­туційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні. Конституційний статус мов національних меншин.

Поняття громадянства України. Закон “Про громадянство України”. Єдність і відмінність по­нять “людина”, “особа”, “громадянин”. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Конститу­ційні права та свободи людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини та громадянина. Рівноправність громадян. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

Конституційне закріплення права на освіту. Гарантії права на освіту в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та “Про вищу освіту”.

Право громадян на об’єднання у політичні партії та гро­мадські організації відповідно до законодавства України. Пра­во громадян на свободу світогляду та віросповідання.

Конституційний обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Поняття загального вій­ськового обов’язку.

Поняття та форми здійснення народного суверенітету. Без­посередня й представницька демократія. Поняття референду­му і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Засади виборчого права й види виборчих систем. Виборча система України.

Конституційний принцип поділу державної влади. Система органів державної влади за Конституцією України.

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Рахункова палата України.

Президент України, його правовий статус і повноваження. Закон про ви­бори Президента України. Рада національної безпеки і оборони України. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Центральні орга­ни виконавчої влади в Україні. Місцеві органи виконавчої влади.

Поняття про самоврядування. Органи місцевого самовря­дування в Україні.

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України. Сис­тема судів загальної юрисдикції за Конституцією і законодавством України. Вища рада юстиції.

Поняття правоохоронних органів. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус міліції. Правовий статус Служби безпеки України.

Прокуратура України, її повноваження за Конституцією і законодавством України. Місце адвокатури у захисті прав людини.

3. Окремі галузі законодавства України

Цивільне законодавство. Загальна характеристика Ци­вільного кодексу України. Відносини, які регулюються цивіль­ним правом. Учасники цивільних правовідносин. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти ци­вільного права.

Особисті немайнові права громадян. Захист цивільних прав. Майнові права громадян і юридичних осіб.

Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Інтелектуальна власність. Набуття та припинення власності.

Поняття правочинів. Цивільно-правовий договір. Види ци­вільно-правових договорів. Поняття і характеристика договору купівлі-продажу. Поняття і характеристика договору найму (оренди). Договір позики. Договір дарування.

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Право на обов’язкову частку спадщини.

Житлове законодавство. Загальна характеристика Житло­вого кодексу України. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму житлового приміщення. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

Сімейне законодавство. Загальна характерис­тика Сімейного кодексу України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Підстави і порядок ро­зірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Взаємні права й обов’язки батьків та дітей. Позбав­лення батьківських прав. Опіка і піклування. Усиновлення (удочеріння). Захист сімейних прав та інтересів.

Трудове законодавство. Загальна характеристика Кодексу про працю України. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини. Колективний договір. Умо­ви та порядок прийняття на роботу. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припи­нення трудового договору з ініціативи власника або уповно­важеного ним органу.

Робочий час і його види. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового роз­порядку. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані. Ма­теріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Порядок розгляду індивідуальних та колективних тру­дових спорів.

Законодавство про соціальний захист і охорону здоро­в’я. Поняття соціального страхування та соціального забезпе­чення. Види пенсій за законодавством України. Види соціаль­ної допомоги сім’ям з дітьми. Юридичні гарантії права на охорону здоров’я.

Фінансове законодавство. Поняття податку та його види. Прибутковий податок з громадян.

Господарське законодавство. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Поняття підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Екологічне законодавство. Загальна характеристика зако­нодавства про охорону навколишнього природного середови­ща. Екологічні права та обов’язки громадян. Права та обов’яз­ки власників природних ресурсів і природокористувачів. Чер­вона книга.

Земельне законодавство. Загальна характеристика Зе­мельного кодексу України. Право власності на землю та його захист. Оренда землі. Порядок вирішення зе­мельних спорів.

Адміністративне законодавство. Відносини, які регулю­ються адміністративним правом. Загальна характеристика Ко­дексу про адміністративні правопорушення. Поняття адмі­ністративного проступку. Види адміністративних стягнень та їх накладення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Кримінальне законодавство. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття і ознаки злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. Поняття неосудності. Кримінальна від­повідальність неповнолітніх. Покарання та його види. Призначення покарань.

Примітка. Законодавчі акти використовуються станом на 1 травня 2005 року.