ĎĐÎĂĐŔĚŔ Ç ÓĂÎĐŃÜĘÎŻ ˲ŇĹĐŔŇÓĐČ

MAGYAR IRODALOM

Irodalomelméleti anyag

Az irodalom mint a művészetek egyik ága. Az irodalom építőanyaga – a nyelv. Az irodalom írásos és szóbeli formája. Az irodalom fő sajátosságai: a művésziesség és a képszerűség.

Az irodalmi műfajok. Epika, líra, dráma. Az epikai műfajok: eposz, regény, verses regény, novella, elbeszélések… A lírai műfajok: óda, elégia, himnusz, rapszódia, epigramma… A táj-, a szerelmi, a gondolati líra. Drámai műfajok: a tragédia és a komédia.

Az epikai és a drámai művek cselekménye, szerkezete. A jellemek rendszere. A jellemábrázolás eszközei, sajátosságai. A típus és a tipikus fogalma.

Az irodalmi mű tartalma és formája. Verstani alapfogalmak: a ritmus. Az időmértékes és a hangsúlyos verselés. A strófa fogalma. A ritmikai eszközök: rím, asszonánc, refrén. A gondolatritmus. Az alliteráció. A sormetszetek. A szabadvers. A verslábak.

A szóképek: metafora, megszemélyesítés, allegória, szimbólum, szinesztézia; metonímia, szinekdoché.

A szóképekhez kapcsolódó stíluseszközök: hasonlat, jelző, körülírás, halmozás, fokozás, részletezés, ismétlés…

A művészeti korstílusok: reneszánsz, barokk, klasszicizmus, szentimentalizmus, romantika, realizmus. Naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus, expresszionizmus, szürrealizmus.

Népköltészet

A népköltészeti műfajok. A ballada. A legismertebb magyar népballadák. A mese. A monda. A népköltészet és a műköltészet (az írásos irodalom) kapcsolata. Mesegyűjtők.

A középkori irodalom

A magyar ősköltészet. Az eredetmonda. A fehér ló mondája.

A latin nyelvű irodalom: a Gellért-legenda. Anonymus gesztája. Kézai Simon gesztája. A Képes Krónika.

A magyar nyelvű irodalom: A Tihanyi Apátság Alapítólevele. A Halotti Beszéd és Könyörgés. Az Ómagyar Mária-siralom. A Margit-legenda.

A magyar reneszánsz

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Galeotto Marzióhoz, Gryllushoz, Pannónia dicsérete, Saját lelkéhez, Egy dunántúli mandulafáról

A magyar reformáció irodalma

Heltai Gáspár: 8. fabula, 10. fabula

Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm…, Alexandriai Katalin legendája

Károli Gáspár Biblia-fordítása

Tinódi Lantos Sebestyén: Budai Ali basa históriája

Balassi Bálint: Darvaknak szól, Hogy Júliára talála, így köszöne neki, Búcsúja hazájától, Borivóknak való, A végek dicsérete, Adj már csendességet

A magyar barokk

Pázmány Péter: Öt szép levél, Prédikációk

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság

Mikes Kelemen: Törökországi levelek

A kuruc költészet. Csinom Palkó, Rákóczi-nóta, Őszi harmat után, Buga Jakab éneke

A felvilágosodás irodalma

Bessenyei György: Ágis tragédiája, A filozófus, Magyarság, Tariménes utazásai

Batsányi János: A franciaországi változásokra, A látó

Kazinczy Ferenc: A nagy titok, Írói érdem, Fogságom naplója

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Dayka Gábor: Titkos bú, A rettenetes éj

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, A Magánossághoz, A tihanyi ekhóhoz, Zsugori uram, A reményhez, Jövendölés az első iskoláról a Somogyban, Dorottya

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem, Horác, A magyarokhoz (Forr a világ…), A közelítő tél, Fohászkodás, A Pesti Magyar Társasághoz

A reformkor irodalma

Kisfaludy Károly: A kérők

Kölcsey Ferenc: Huszt, Himnusz, Emléklapra, Zrínyi dala, Parainesis

Katona József: Bánk bán

Garai János: Az obsitos

Fáy András: Eredeti mesék és aforizmák

Vörösmarty Mihály: Zalán futása, Csongor és Tünde, Szép Ilonka, Keserű pohár, Szózat, Honszeretet, Gondolatok a könyvtárban, A Gutenberg albumba, A merengőhöz, Emlékkönyvbe, Előszó, A vén cigány

Eötvös József: Magyarország 1514-ben, A falu jegyzője

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya

A forradalom és szabadságharc irodalma

Petőfi Sándor: Egy estém otthon, A puszta, télen, Az Alföld, A Tisza, Kiskunság, A négyökrös szekér, Szeptember végén, Minek nevezzelek?, Beszél a fákkal a bús őszi szél, Nemzeti dal, Egy gondolat bánt engemet, A nép, A nép nevében, Föltámadott a tenger, A szabadsághoz, Európa csendes, újra csendes, A költészet, Rongyos vitézek, A természet vadvirága vagyok én, A XIX. század költői, János vitéz, A helység kalapácsa, Az apostol. Petőfi és Arany levelezése. Úti levelek

Arany János: Toldi, Az elveszett alkotmány, Nemzetőr-dal, A nagyidai cigányok, Családi kör, A walesi bárdok, V. László, Ágnes asszony, Szondi két apródja, Tengerihántás, Hídavatás, A rab gólya, Koldus-ének, Mátyás anyja, A tölgyek alatt, Epilógus, Vásárban. Levelei Petőfi Sándorhoz.

Tompa Mihály: A gólyához, A madár, fiaihoz

A XIX. század második felének irodalmából

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Az arany ember

Madách Imre: Az ember tragédiája

Vajda János: A virrasztók, Luzitán dal, A vaáli erdőben, Nádas tavon, Húsz év múlva, Harminc év után

Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt, Lapaj, a híres dudás, A néhai bárány, Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

A XX. század irodalma

A Nyugat.

Ady Endre: A Hortobágy poétája, Góg és Magóg fia vagyok én, Az ős Kaján, Nekünk Mohács kell, A magyar Messiások, Hunn, új legenda, Kétféle velszi bárdok, Az Értől az Óceánig, Hazamegyek a falumba, Üzenet egykori iskolámba, A föl-földobott kő, Harc a Nagyúrral, A Duna vallomása, Ember az embertelenségben, Ifjú szívekben élek, Intés az őrzőkhöz, A magyar Ugaron, A téli Magyarország, Az öreg Kúnné, A grófi szérűn, A Tűz márciusa, A perc-emberkék után, Rohanunk a forradalomba, Dózsa György unokája, Emlékezés egy nyár-éjszakara, Párizsban járt az Ősz, Üdvözlet a győzőnek, A Sion-hegy alatt, Lédával a bálban, Elbocsáto szép üzenet, Őrizem a szemed

Móricz Zsigmond: A hét krajcár, Tragédia, Barbárok, Fáklya, Úri muri, Rokonok, Légy jó mindhalálig, Árvácska

Babits Mihály: Esti kérdés, Messze, messze, A lírikus epilógja, Húsvét előtt, Jónás könyve

Kosztolányi Dezső: Üllői úti fák, A szegény kisgyermek panaszai, Boldog, szomorú dal, Hajnali részegség, Halotti beszéd, Édes Anna

Juhász Gyula: Himnusz az emberhez, Tiszai csönd, Magyar nyár, 1918, A munka, Testamentum, Milyen volt szőkesége…

Tóth Árpád: Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú, Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz, Elégia egy rekettyebokorhoz, Áprilisi capriccio, Lélektől lélekig, Új tavaszig, vagy a halálig

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön, Szeptemberi emlék, Földhözragadt János története, Kellemes és hasznos tudományok, Aranykoporsó

Karinthy Frigyes: Így írtok ti, Tanár úr kérem

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

A két világháború közötti magyar irodalom

Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek

József Attila: Tiszta szívvel, Szegényember balladája, Petőfi tüze, Nem én kiáltok, A város peremén, Külvárosi éj, Holt vidék, Tél, Téli éjszaka, Elégia, A Dunánál, Levegőt!, Mondd, mit érlel, Hazám, Thomas Mann üdvözlése, Ars poetica, Ne légy szeles, Eszmélet, Óda, Flórának, Anyám, Kései sirató, Mama

Radnóti Miklós: Himnusz a békéről, Nem tudhatom…, Sem emlék, sem varázslat, Negyedik ecloga, Levél a hitveshez, Járkálj csak, halálraítélt, Erőltetett menet, Töredék, Razglednicák

Tamási Áron: Ábel

Illyés Gyula: Nem menekülhetsz, Nem volt elég, Bartók, A reformáció genfi emlékműve előtt, Egy mondat a zsarnokságról, Puszták népe, Petőfi, Fáklyaláng, Egy népfinak, A költő felel

Németh László: Gyász, Galilei

A XX. század második felének magyar irodalmából

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Nagy László: Ki viszi át a szerelmet, Himnusz minden időben, Tűz

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú, Ady Endre utolsó fényképe

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom

Csoóri Sándor: Második születésem

Örkény István: Tóték, Macskajáték, Ballada a költészet hatalmáról

Weöres Sándor: XX. századi freskó, Fughetta, Rongyszőnyeg,

Pilinszky János: Halak a hálóban, Mire megjössz, Harbach, 1944

Esterházy Péter: Pápai vizeken ne kalózkodj

VILÁGIRODALOM

Az ókori Kelet irodalma

          Mezopotámiai és görög mítoszok. A Gilgames eposz.

          A Biblia. Az Ószövetség és az Újszövetség. Mózes I. könyve: Genezis. Mózes II. könyve: Exodus.

          Bibliai történetek: Kain és Ábel, Nóé és az özönvíz, Ábrahám könyörög Sodomáért, Az égö csipkebokornál, Sámson és Delila, Dávid és Góliát, Salamon király, Sába királynője, Illés próféta, Jónás; Keresztelő János, Jézus születése, Jézus tanítványai, A hegyi beszéd, A tékozló fiú, A nagy vacsora példázata, A Gecsemáné kertjében, Jézus feltámadása…

Kánon. Evangéliumok. Zsoltárok. Példabeszédek.

Az ókori görög és római irodalom

Homérosz: Iliász, Odüsszeia

Szapphó: Aphroditéhez, Úgy tűnik nékem, Édesanyám! Nem perdül a rokka

Anakreón: Gyűlölöm azt, Bordal, Engem a szerelem, Töredék a halálról

Aiszkhülosz: Prométheusz (A leláncolt Prométheusz)

Szophoklész: Antigoné

Arisztophanész: Felhők (Nephelai)

Arisztotelész: Poétika

Aiszóposz meséi

G. V. Catullus: Gyűlölök és szeretek, Éljünk, Lesbia

M. P. Vergilius: IX. ecloga, Aeneis

F. Q. Horatius: Melpomenéhez

A világ népeinek hősi eposzai

A francia hősköltemény, a Roland-ének. A német hősköltemény, a Nibelung-ének. Az óorosz hősköltemény, az Igor-ének. A finn nemzeti eposz, a Kalevala. Az észt nemzeti eposz, a Kalevipoeg.

A középkor irodalmából

          A. Dante: Isteni színjáték

F. Villon: A kis testamentum, A nagy testamentum

A reneszánsz irodalma

F. Petrarca: Ti szerencsés füvek; Pó, gyorsfutású, dagadó…

G. Boccaccio: Dekameron

F. Rabelais: Gargantua és Pantagruel

P. de Ronsard: Kertet, házat, hazát

W. Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet

M. Cervantes: Don Quijote

F. Lope de Vega: A kertész kutyája

A barokk és a klasszicizmus irodalma

T. Tasso: Megszabadított Jeruzsálem

P. Corneille: Cid

J. Racine: Phaedra

J.-B. Moličre: Tartuffe, A fösvény

A felvilágosodás irodalma

P.-A. C. Beaumarchais: Figaro házassága

J.-J. Rousseau: Új Heloďse, Emile, avagy a nevelésről

F.-M. Voltaire: Candide

J. La Fontaine meséi

D. Defoe: Robinson Crusoe

J. Swift: Gulliver utazásai

F. Schiller: Tell Vilmos, Don Carlos

R. Burns: John Anderson, szívem, John

A XIX. sz. világirodalmából

V. Hugo: A nyomorultak, A párizsi Notre-Dame

H. B. Stendhal: A pármai kolostor, Vörös és fekete

G. Flaubert: Érzelmek iskolája, Bovaryné

H. de Balzac: Emberi színjáték, Goriot apó

J. Verne: Grant kapitány gyermekei

G. de Maupassant: A szépfiú

Ch. Baudelaire: A romlás virágai

P. Verlaine: Őszi chanson

A Rimbaud: A Zöld Hordóban

W. Goethe: Faust, Prometheus-monológ

E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép

H. Heine: Dalok könyve, Loreley

W. Grimm meséi

H. C. Andersen meséi

Ch. Dickens: David Cooperfield, Twist Oliver

E. Brontë: Üvöltő szelek

G. G. Byron: Childe Harold zarándoklása, Don Juan

P. B. Shelley: Óda a nyugati szélhez

O. Wilde: A boldog herceg, Dorian Gray arcképe

W. Scott: Ivanhoe

H. Ibsen: Peer Gynt, Nóra

J. R. Kipling: A dzsungel könyve

F. F. Cooper: Az utolsó mohikán

M. Twain: Tom Sawyer kalandjai

A. Sz. Puskin: Jevgenyij Anyegin, Borisz Godunov

M. J. Lermontov: Korunk hőse

F. M. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Karamazov testvérek

I. Sz. Turgenyev: Apák és fiúk

Ny. V. Gogol: Holt lelkek, A köpönyeg, A revizor

L. Ny. Tolsztoj: Háború és béke, Anna Karenina

I. A. Krilov meséi

A. P. Csehov: Három nővér, Cseresznyéskert, Ványa bácsi

I. Kotljarevszkij: Natalka Poltavka, Aeneis

T. H. Sevcsenko: Kaukázus, Végrendelet

I. J. Franko: Boriszlav nevet, Kain halála

P. Mirnij: Bőgnek-e az ökrök, ha teli van a jászol?

A. Mickiewicz: A lengyel anyához

A XX. század világirodalmából

M. Proust: Az eltűnt idők nyomában

R. Rolland: Jean Cristophe

R. Martin du Gard: A Thibault család

A. de Saint-Exupéry: A kis herceg

P. Éluard: Szemed íve, Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának 100. évfordulójára

L. Aragon: A bázeli harangok, Elza szeme

A. Camus: Közöny

G. Apollinaire: Kalligrammák, Szeszek

S. B. Beckett: Godot-ra várva

Th. Mann : A Boodenbrook-ház, Varázshegy, Mario és a varázsló

A. Brecht : Kurázsi mama és gyermekei

F. Kafka: Az átváltozás

A. Miller: Az ügynök halála

F. Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

R. M. Rilke: Orpheusz, Eurüdiké, Hermész

G. B. Shaw: Szent Johanna

T. S. Eliot: Hamvazószerda, Négy kvartett, A háromkirályok

I. London: Az éneklő kutya

E. M. Hemingway: Az öreg halász és a tenger, Akiért a harang szól

I. D. Salinger: A zabhegyező

M. Gorkij: Éjjeli menedékhely

Sz. A. Jeszenyin: Itthon vagyok, Kékség

A. A. Ahmatova: Nyári szonett, Lehet-e sorsom

A. J. Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja

I. Ukrajinka: Erdei rege       

I. Sztelmah: Az ember vére drága, Igazság és hamisság