Вступник повинен знати основи граматики і сполучуваності слів відповідної мови, мати запас слів, достатній для розуміння текстів середньої складності.

        Вступник повинен вміти працювати з адаптованими та скороченими текстами з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту.

        Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Лексичний матеріал

1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коре­нів за допомогою афіксів: суфіксів іменників
-
ment, -eur (euse), -ier (iиre), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -еих (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -іèте. Слова з префік­сом in-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова кtre як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з питальним зворотом est-ce que, з питальними словами
(Oщ va-t-il ?). Вживання заперечної форми речення з ne … pas, ne … rien, ne … jamais.

Вступники повинні розпізнавати і розуміти інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, с'est... que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j'ai/j'avais le temps, j'irai/irais au cinйma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх ос­новному значенні. Вживання скороченої форми означеного артик­ля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметни­ків з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм Present de l'Indicatif, Passй composй, Futur simple, Futur et Passe immйdiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-gue-parfait, Futur dans le passй, що вивчаються відпові­дно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у пройдених часових формах.

Вживання Impйratif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (presйnt, passй).

Вступники повинні розпізнавати і розуміти 3-ю особу однини і множини Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Prйsent, безособові форми дієслова Gйrondif, Participe Prйsent.

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особово­го займенника on, вживання займенника у, еп.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежува­льна частка ne...que.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.