Вступник повинен знати основи граматики і сполучуваності слів відповідної мови, мати запас слів, достатній для розуміння текстів середньої складності.

        Вступник повинен вміти працювати з адаптованими та скороченими текстами з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту.

        Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лексичний матеріал

1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відо­мих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er,
-
ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -у; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -lу; префіксів дієслів re-, прикметників ип-, dis-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком.

Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Вступники повинні розпізнавати і розуміти умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії. Об'єктно-інфінітивна, об'єктно-дієприкметникова та суб'єктно-ін­фінітивна конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвій­ному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання Present Indefinite для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Indefinite для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Indefinite для вираження майбутніх дій; Present Continuousдля вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Indefinite для позначення май­бутньої дії після сполучників when, if. Вживання Present, Past, Future Indefinite Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні фо­рми непрямих способів.

Вступники повинні розпізнавати і розуміти речення, що містять Past Continuous Tense, Perfect Tense фо­рми на -ing (герундій, дієприкметник 1).

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому сту­пенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.