Вступник повинен знати основи граматики і сполучуваності слів відповідної мови, мати запас слів, достатній для розуміння текстів середньої складності.

        Вступник повинен вміти працювати з адаптованими та скороченими текстами з художньої, науково-популярної або суспільно-політичної літератури, що містять до 9 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами у рідній та іноземній мовах, а також контексту.

        Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:

НІМЕЦЬКА МОВА

Лексичний матеріал

1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коре­нів за допомогою афіксів: суфіксів іменників
-
er, -ler, -chen, -lein, ung, -heil, -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar, поряд­кових числівників -te, -ste; префіксів прикметників ип-; префіксів дієслів zurьck-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префік­сами, іменники, утворені шляхом словосполучення.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht i kein, наказових (спонукальних), питальних ре­чень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикмет­ни­ком у короткій формі (складний іменний присудок), з прос­тим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і склад­них часових формах (Perfekt, Futurum I).

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираже­ним модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим, з підрядним часу, з підряд­ним причини із сполучниками weil, da. Вжи­вання складносурядних речень. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами der, die, das в усіх відмінках. Речення з пасив­ною конструкцією в Prдsens, Imperfekt Passiv. Речення з конструкці­єю haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне слово + Infinitiv Passiv.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з Partizip I, Partizip II.

Морфологія.

Відмінювання і вживання іменників у різних від­мінках. Множина іменників.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначе­ного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слаб­ких дієслів у Prдsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt Aktiv, Futurum.

Вживання Prдsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді.

Інфі­нітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu та без частки zu .

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утво­рення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметни­ків у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порів­няння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, да­вальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказів­них, присвійних займенників, займенни­ків wer i was, питальних, заперечних займенників, неозначеного займенника man та безособового займенника es. Зворотний займенник sich.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуван­ням, приймен­ників, що вимагають давального відмінка: aus, bei, nach, mit, von, zu, прийменників з родовим відмінком wдhrend, із знахідним відмінком fьr, durch, ohne, um, gegen.